Bygga om tillsammans: samskapande av en servicemodell för flyktingar i Sverige som upplevt sexuellt och könsrelaterat våld.

Huvudhandledare: Georgina Warner 
Bihandledare: Anna Sarkadi och Hannah Bradby

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag är läkare och har en master i folkhälsa

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
Jag har alltid varit intresserad av psykisk hälsa samt av hälsans sociala bestämningsfaktorer och av insatser för att försöka minska ojämlikheter i hälsa. För att göra det, behövs samarbete mellan olika sektorer i samhället och olika forskningsdisciplin. Därför ville jag gärna göra mitt doktorandprojekt inom ramen för WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
Sexuellt och könsrelaterat våld kan ha flera mycket allvarliga konsekvenser för den som har utsatts, och kan till och med leda till döden. Internationell forskning visar att flyktingar som upplevt våld inte alltid får tillgång till det stöd som de behöver. Syftet med detta projekt är att förbättra flyktingars tillgång till stöd för upplevelser av sexuellt och könsrelaterat våld, och därigenom minska risken för att våldet får negativa konsekvenser. En kartläggning kommer att genomföras för att undersöka vilka behov av stöd flyktingar som upplevt våld har, hur befintliga insatser i Sverige motsvarar behoven samt hur tillgången till stöd kan förbättras. Utifrån kartläggningen kommer en ny stödmodell att utvecklas och pilottestas. Både kartläggningen och utvecklingen av stödmodellen kommer att göras i samarbete med personal från relevanta verksamheter och målgruppsrepresentanter, det vill säga personer med egna erfarenheter av flykt och våld.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Förhoppningsvis kommer projektet att bidra med kunskap om hur vi kan förbättra samhället stödet för flyktingar som upplevt SGBV, och därmed förebygga negativa konsekvenser för hälsa och välbefinnande. Jag hoppas också att projektet kan ge insikter om hur samhällsinsatser kan samskapas med representanter för målgruppen och yrkesverksamma.

Anna Perez Aronsson

Doktorand vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
anna.perez.aronsson[AT-tecken]pubcare.uu.se
Telefon:
018-471 6658
Mobiltelefon:
073-4697648
Senast uppdaterad: 2022-05-11