Sjuk av att bli mamma: Orsaker och konsekvenser av psykisk ohälsa vid familjebildning

Huvudhandledare: Erik Grönqvist
Bihandledare: Emma Fransson, Stavros Iliadis och Erica Lindahl

Vad har du för utbildningsbakgrund?
Jag har studerat Nationalekonomi och regional utveckling vid Panteion University i Aten, och även en Master i Nationalekonomi vid Athens University of Economics and Business.

Varför ansökte du till WOMHERs tvärvetenskapliga forskarskola?
För det första har jag alltid varit intresserad av frågor relaterade till jämställdhet och kvinnors rättigheter. WOMHER ger mig en möjlighet att bidra till denna litteratur genom min doktorsavhandling, och mer långsiktigt med kunskap och policy som kan förbättra kvinnors liv. För det andra ger WOMHER, genom att vara ett tvärvetenskapligt forskningscentrum, en unik möjlighet för mig att träffa kollegor från olika akademiska bakgrunder, skaffa mig ny kunskap och förstå begrepp från nya synvinklar, som skiljer sig från nationalekonomiska perspektiv. Slutligen ansökte jag till WOMHER eftersom jag anser att kvinnors psykiska hälsa är en viktig fråga. Kvinnor har många roller såsom att vara mödrar och yrkesarbetare och möter könsdiskriminering i sin vardag. Kvinnors många roller i det moderna samhället och deras kamp för jämställdhet är en källa till försämrad mental hälsa. Jag anser att detta är ett mycket viktigt ämne som inte tillräckligt uppmärksammats i den nationalekonomiska litteraturen.

Berätta mer om ditt forskningsprojekt?
Familjebildning har en negativ inverkan på kvinnors ställning på arbetsmarknaden: Mammor får långsiktigt högre långtidssjukfrånvaro och försämrad inkomstutveckling efter det första barnets ankomst. Detta har tidigare kopplats till faktorer som förstärkta könsnormer, ökade incitament för specialisering in hushållet, eller ökat dubbelarbete. Men en försämrad mental hälsa under och efter graviditet och förlossning kan också bidra till ökad sjukfrånvaro bland kvinnor efter familjebildning, och är en mekanism som bara i begränsad omfattning belysts. Att förstå vad som leder till kvinnors ökade sjukfrånvaro och försämrade inkomstutveckling har betydelse för utformningen av en effektiv socialförsäkring och insatser för lika möjligheter på arbetsmarknaden. Syftet med detta projekt är att förbättra vår förståelse för orsakerna till och konsekvenserna av denna barneffekt. Projektet behandlar följande forskningsfrågor: Hur påverkar familjebildning somatisk och psykisk ohälsa för mödrar? I vilken utsträckning medieras kvinnors ökade sjukskrivning och sämre inkomst- och löneutveckling efter familjebildning av en försämrad hälsa? I vilken utsträckning förstärks ojämlikheter i hälsa och inkomst mellan kvinnor i samband med familjebildning? Om hälsoproblem förvärras i och med familjebildning ökar ojämlikheten i hälsa och förvärvsarbete mellan kvinnor.

Vad hoppas du att effekten av detta projekt ska bli?
Från ett policyperspektiv är det viktigt att bättre förstå orsakerna till och konsekvenserna av barneffekten eftersom det påverkar hur socialförsäkring och familjepolitik bäst bör utformas.

Elisavet Iliadi

Doktorand vid Nationalekonomiska institutionen, Doktorander

Senast uppdaterad: 2022-05-02