Lennanders

Stiftelsenummer: 91512

Stiftelse: E och K.G. Lennanders stipendiestiftelse

Kategori: Forskning

För studerande/verksamma vid Uppsala universitet samt för vissa andra universitet/högskolor (se stipendiekraven)

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat. Ekonomiskt oberoende sökande bör inte gärna komma ifråga. Ledigförklaras varje år i oktober och ansökan skall inges före 1 februari påföljande år. Rektor utser särskilda sakkunniga, som före 30 april skall avge förslag till stipendiater, varefter rektor utser sådana. Stipendiat utses endast för ett år men samma person kan efter förnyad ansökan ett påföljande år erhålla stipendium. En tredjedel av det tilldelade beloppet innestår till dess stipendiat till rektor lämnat och fått godkänt redogörelse för resultatet av arbetet. Har sådan redogörelse inte lämnats inom fem år efter det stipendium utdelats utbetalas inte det innestående beloppet.