Rappes

Stiftelsenummer: 91613

Stiftelse: A Rappes stipendiestiftelse

Kategori: Övrig

Endast för studerande/verksamma vid Uppsala universitet

Kungörelse

Stipendiet är inte ledigt för ansökan just nu.

Stipendiekrav

Till en eller två släktingar på manliga linjen i rätt nedstigande led från donator som studerar vid något av rikets universitet. Om släkting inte söker utgår stipendier i första hand till medellösa teologistuderande som genomgått Fjellstedtska skolan i Uppsala i andra hand till andra kvalificerade sökande. Rektor beslutar om utdelning. Förslag till utdelning till sökande utom släkten skall lämnas av stiftelsen Fjellstedtska skolan. Släkting uppbär stipendiet i fyra år och kan efter förnyad ansökan varje år beviljas prolongation obegränsat antal år. Icke släkting uppbär stipendiet i två år med möjlighet att efter förnyad ansökan erhålla prolongation i två år. När släkting anmäler sig för att erhålla stipendium är icke släkting skyldig att avstå det vid utgången av den termin då anmälan gjordes.

Det släktskap som nämns i stipendiekraven gäller: Rappe, Adolf Fredric Gustafsson