Återanvändbar arkeologi.

Om tillgängliggörande av museisamlingar för forskning

Finansiär: Riksantikvarieämbetets FoU-medel (2022)

Joakim Wehlin, Uppsala universitet
Magnus Odebäck Ljunge, Stockholms universitet
Dalarnas museum

Arkivlåda med papper, kartotekskort och skärvor

Samlingarnas digitalisering har under många år varit en prioriterad museal verksamhet. Trots detta upplever forskare att de ofta saknar information om samlingarna. För arkeologiska samlingar är detta extra tydligt, eftersom dessa nedprioriteras i museernas digitaliseringsverksamhet och förblir osynliga eller att informationen som tillgängliggörs inte svarar mot forskningens behov.

Vi vill undersöka vad forskarna saknar? Hur kan vi berika befintliga databaser med innehåll och relationer som tillgängliggör dem för forskning? I samarbete med Dalarnas museum vill vi utveckla en arbetsmodell för hur den digitala tillgängligheten kan utvecklas i relation till forskare som primär målgrupp.

Syftet är att utveckla en arbetsmodell för hur de digitala infrastrukturer som brukas av museerna kan berikas med innehåll i relation till forskarsamhället som målgrupp. Hur blir materialet sökbart och tillgängligt med information om hur man får tillgång till det och med en informationsstruktur som möjliggör jämförelser med andra data, i enlighet med FAIR-principerna gällande öppen vetenskap och datahantering.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin