Landskap, landanvändning och konnektivitet i det antika Attika, c:a 700-100 f.Kr.

Projektansvarig: Anton Bonnier

Karta över Attica med översiktsbild

Projektet Landskap, landanvändning och konnektivitet i det antika Attika, c:a 700-100 f.Kr. kommer undersöka utvecklingen av jordbruksekonomin och förändringar i odlingsstrategier i det antika Attika, dvs Athens kringland, mellan den arkaiska och hellenistiska perioden (c:a 700 till 100 f.Kr.).

Athen var en av den grekiska världens största stadsstater (en så kallad polis) och har haft stor betydelse för vår förståelse av den antika ekonomin. Det här projektet syftar till att skapa en bättre bild av landanvändningsmönster i det antika Attika innan den romerska erövringen, genom nya tvärvetenskapliga metoder grundade i historisk ekologi. Studien utgår från en rumslig analys av arkeologiskt dokumenterade bosättningsmönster. Med hjälp av geografiska informationssystem (GIS) kommer projektet kunna ta fram nya kvantitativa data över skiften i landanvändning som kan kopplas till jordbruk och resursutnyttjande. Dessa data kommer också att integreras med resultat från pollenanalyser på borrprover från våtmarkssediment i området. Sådana ”pollenarkiv” kan visa på skiften i marktäcke och hur vegetation har utvecklats över tid, inte minst som ett resultat av mänsklig aktivitet. Projektet kommer både producera nya pollendata och utnyttja befintliga arkiv från Attika för att studera utvecklingen och skiften i jordbrukstrategier.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin