Utforskande digitalisering. Forskning i fokus för museernas digitalisering

Finansiär: Riksantikvarieämbetets FoU-medel (2023-2026)

Joakim Wehlin, Uppsala universitet
Magnus Odebäck Ljunge, Linnéuniversitetet
Dalarnas museum

Fyndlåda med olika stenbitar, flintaspetsar

Digitaliseringsarbetet har länge varit en prioriterad målsättning för museerna. Trots detta finns stora skillnader i hur och i vilken omfattning samlingar digitaliseras och vilken information som görs tillgänglig. Just nu tar vi fram en modell för hur museer kan utveckla sina digitala infrastrukturer med forskare som målgrupp. Denna modell vill vi implementera i det dagliga arbetet. Lyckosamt digitaliseringsarbete är inte enbart beroende av tekniska lösningar och manuella insatser, utan bygger på ett systematiskt arbete med tydliga processer och mål. Det övergripande målet är därför att skapa riktlinjer som gör det möjlighet att i större utsträckning kunna forska på arkeologiska samlingar.

Syftet är att sätta utforskandet av samlingar i centrum för museernas digitala omställning genom att ta fram principer som möjliggör ett fördjupat arbete riktat mot att berika och höja kvaliteten på metadata. Samtidigt skapa en medvetenhet hos museala institutioner om de principer för databashantering som utvecklas och implementeras i den övergripande nationella digitala infrastrukturen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin