Forskning vid Institutet för bostads- och urbanforskning

IBF:s uppdrag är att vara en nationell resurs och bedriva forskning av högsta internationella kvalitet med stor samhällsnytta. Vi studerar boende och urbana frågor utifrån flera olika vetenskapliga perspektiv.

Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) är ett mångvetenskapligt och temainriktat forskningsinstitut som forskar om boendet, bostäder och staden i vid bemärkelse. Våra forskare representerar en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner.

IBF:s forskning relaterar till olika dimensioner av hållbarhet och bygger både på kvalitatativa och kvantitativa metoder. Vår forskning finansieras av anslagsmedel från universitetet samt externfinansiering från olika forskningsfinansiärer. Även samverkan med externa aktörer bidrar till forskningens vetenskapliga kvalitet och samhällsnytta, både innehållsmässigt och finansiellt.

Forskningsområden

Stadsutveckling, klimatomställning och den byggda miljön

Vid IBF finns samhällsvetenskaplig forskning om samhällsplanering samt stadens och den byggda miljöns utveckling och förändring. Här ryms bland annat forskning om offentliga rum, grönområden och omställningen av våra städer och livsmiljöer för att de ska bli mer hållbara.

Illustration av en kvartersritning. Ett förstorningsglas synar ett område med träd och grönska.
Tunnelbanan i farten. Kista galleria syns i bakgrunden.

Segregation, integration och migration

Forskning om internationell migration och etniska relationer, har under lång tid varit ett starkt tema som samlat många olika discipliner vid IBF. Förutom forskning om orsakerna till olika former av segregation, till exempel bostads- och skolsegregation, studerar vi åtgärder mot segregation och deras effekter.

 

Boende, bostäder och samhälle

Vid IBF finns en lång tradition av forskning om bostadsmarknadens funktionssätt, bostadspolitikens inriktning, förändring och stabilitet och civilsamhällets organisering kring boendefrågor. En nyare forskningstradition belyser det globala fenomenet med växande urbana rörelser.

Moderna radhus med grönskande framsidor.

Forskargrupper

Nya forskningsprojekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin