Swedish-American Borderlands: An Interdisciplinary Research Network


Svenska Institutet för Nordamerikastudier vid Uppsala universitet är värd för det internationella forskningsnätverket "Swedish-American Borderlands". Detta nätverk utforskar svensk-amerikanska relationer under de senaste århundradena. Relationerna mellan Sverige och USA är mångfacetterade och finns på många plan. Inom amerikastudier är studiet av gränsområden ett stort tema som ofta tar sin utgångspunkt i gränsen mellan USA och Mexiko. Att tala om ”svensk-amerikanska gränsland” kan tyckas överraskande, men vi vill uppmärksamma den icke-geografiska närhet som finns mellan de två länderna. Vi är intresserade av att både undersöka verkliga och imaginära relationer som korsar, utmanar och omdefinierar olika föreställningar om svensk-amerikanska gränser, och om de effekter som dessa föreställningar har haft på båda länder. Vår förhoppning är att begreppet gränsland kan användas för att omkonceptualisera relationerna mellan Sverige och USA. Det är tänkt att vara ett formbart analysverktyg.

Den mer exakta definitionen av ett svensk-amerikanskt gränsland beror på den enskilde forskaren, på ämnena som studeras och på de specifika teoretiska perspektiv som antas. Några nyckelord för att illustrera relationernas karaktär inkluderar tvärkulturella influenser och kontaktzoner, ömsesidigheter och olikheter, samarbeten och konflikter, maktrelationer och asymmetrier. Svensk-amerikanska gränsområden finns inom olika sociala sfärer och empiriska områden, såsom politik, migration, populärkultur, litteratur, konst, näringsliv, militärt samarbete och teknisk utveckling. Exempel på möjliga ämnen är möten i det koloniala Nordamerika, migration av individer och idéer, både populär- och "finkulturens" roll i olika skepnader, politiska relationer och sociala mediers interaktioner och samarbete kring global terroristövervakning.

Hittills har nätverket arrangerat en konferens i Uppsala 2016 och en workshop i Sigtuna 2017. Två sessioner av 2018 års konferens för Swedish Association for American Studies kommer också att ägnas åt temat. Publikationer planeras också. Om du är intresserad av att lära dig mer om nätverket, inbjuder vi dig att kontakta dess meddirektörer Professor Dag Blanck eller Dr. Adam Hjorthén.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin