Fysisk aktivitet i hälsopromotion och vård

Ett av huvudmålen inom geriatrisk rehabilitering är att återställa och upprätthålla motorisk funktion, för att möjliggöra självständighet i dagliga aktiviteter och därmed också en hög grad av livstillfredsställelse hos vårdtagarna.

Studier av motorisk funktion och äldres hälsa

Forskningen inom detta område syftar till att, utifrån olika perspektiv, studera motorisk funktion och fysisk aktivitet i relation till hälsa hos äldre. Detta innebär att olika forskningsmetodik och vetenskapliga paradigm, dvs. både kvantitativt och kvalitativt tänkande, kombineras och nyttjas på kompletterande sätt. Området omfattar metodutveckling gällande klinisk och laboratoriebaserad utvärdering av motorik, liksom studier av relationer mellan motorisk funktion och olika subjektiva (o)hälsoaspekter. Forskningen riktas främst mot äldre med rehabiliteringsbehov pga. multipla sjukdomsdiagnoser/sviktande funktioner och sådana med specifik neurologisk eller neurodegenerativ sjukdom, såsom stroke och Alzheimers sjukdom.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin