UDDGait™: Uppsala-Dalarna Dementia and Gait Project

UDDGait™ är ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt vars övergripande mål är att stödja tidig identifiering av kognitiv funktionsnedsättning och risk för demensutveckling, för att på så sätt ge en grund för adekvata symptomlindrande och hälsopromotiva åtgärder.

  • Finansiär: Vetenskapsrådet,Stiftelsen Promobilia, Konung Gustaf V:s och Drottning Victorias frimurarestiftelse, Demensfonden, UU innovation, Geriatriska fonden, Alzheimerfonden, Regionala forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen, Region Uppsala, Svenska läkaresällskapet och Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms minne.

Det övergripande syftet är att undersöka om TUGdt är användbart som ett stöd för prediktion av demenssjukdom. För att säkerställa resultaten är syftet också att utvärdera testets mätegenskaper samt att ta fram normativa referensvärden hos friska kontrollpersoner.

Tillvägagångssätt

Vi använder oss av TUG, som är ett enkelt och snabbt administrerat test av en rörelsesekvens: från sittande i karmstol till uppresning och gång 3 meter framåt för att sedan vända runt, gå tillbaka och sätt sig igen. Vid TUGdt kombineras TUG med verbala uppgifter, t.ex. räkna upp olika djur (Figur 1).

Schematisk illustration av försöksuppsättningen med registrering med två videokameror.

Figur 1. Schematisk illustration av försöksuppsättningen med registrering med två videokameror.

Denna typ av kombinerad uppgift (dual-task), kräver delad uppmärksamhet vilket påverkar personer med demens mer än kognitivt friska personer i samma åldersgrupp. Exempelvis har gångstörningar orsakade av dual-task-uppgifter påvisats tidigt i demensutvecklingsförlopp. Följaktligen kan TUGdt utgöra ett potentiellt användbart kliniskt hjälpmedel vid diagnostisering och behandlingsplanering för individer med kognitiv problematik.

Genomförande

En pilotstudie genomfördes inledningsvis för att utveckla metodiken och studieprotokollet. I nästa steg har TUGdt använts i baslinjebedömningar av personer som kommer till specialistklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala eller Falu lasarett i Falun. De patienter i baslinjeundersökningen som genomgick lumbalpunktion för biomarkörer för Alzheimers sjukdom inkluderades även i en studie av korrelationer mellan dessa biomarkörer och TUGdt-parametrar. Longitudinella uppföljningar av baslinjeundersökningen har genomförts och pågår i flera steg. Vi har även inkluderat och testat friska kontroller med TUGdt för att generera referensvärden och utvärdera test-retest-reliabiliteten. Datainsamling för undersökning av test-retest-reliabilitet för patienter som genomgår minnesutredning pågår. Vi har även utvecklat ett sidoprojekt inriktat mot analys av stegparametrar extraherade från videoinspelningar av TUG och TUGdt, kallat UDDGait-Step™.

För ändamålet har vi samlat data i Biomekaniklaboratoriet, Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm, för utvärdering av mätegenskaper vid användning av video för utvärdering av stegparameterdata vid TUGdt. Vi har utvecklat och använt specifik metodik för delvis automatiserad extrahering av stegparametrar från video (se Publikationslista nedan).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin