Swallowing function in head/neck cancer – a longitudinal analysis

Vi undersöker sväljförmåga och nutritionsstatus i ett longitudinellt perspektiv hos patienter som behandlats för huvud/hals cancer.

  • Finansiär: Centrum för forskning och utveckling Gävleborg

Beskrivning

Vetenskaplig frågeställning: Syftet med föreliggande studie är att genom en retrospektiv journalstudie av patienter som erhållit behandling för huvud/hals cancer medelst (kemo)radioterapi och i förekommande fall kirurgi, att hos dessa utvärdera sväljförmåga och nutritionsstatus i ett longitudinellt perspektiv. Ett andra syfte är att undersöka hur förändringar i sväljfunktion och oralt matintag korrelerar med förekomst av aspirationspneumoni, fysisk kapacitet och överlevnad. Målet är att öka kunskapen om strålbehandlingens långsiktiga effekter på kritiska organ och organdelar i huvud- och halsområdet samt förbättra förutsättningarna för rehabilitering.

Vi planerar även att studera om fraktionering (stråldos per tillfälle), total stråldos, strålvolym och strålbehandlingsteknik inverkat på sväljförmågan.

Primära frågeställningar

  • Hur vanligt förekommande är svälj- och röstpåverkan?
  • När i tid ses återhämtning av sväljförmåga och/eller röstfunktion?
  • Hur många klarar att försörja sig per os under och efter behandlingen?
  • Hur stor andel fick aspirationspneumoni?
  • Hur många får och hur länge behålls nasogastrisk sond/PEG?
  • Finns det diagnosspecifika skillnader i sväljförmåga?

Sekundära frågeställningar

  • När avslutas kontakten med den onkologrelaterade sjukvården?
  • Hur har strålrelaterade faktorer som fraktionering, total stråldos, total strålvolym och strålbehandlingsteknik varierat över tid?
  • Hur stor andel har haft kontakt med logoped?

Ta bort denna layout + textmodul om stycket inte behövs.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin