Lika villkor

Institutionen för fysik och astronomi anser att strävan efter lika villkor är en viktig aspekt vad gäller forskning och undervisning. Därför ska alla anställda och studenter bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering.

Lika villkor är en rättighetsfråga för individen och en kvalitetsfråga för universitetet. Ett lika villkorsperspektiv ska integreras i alla delar av verksamheten och universitetets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt.

Stycket ovan är hämtat från Mål och strategier för Uppsala universitet

Rapportera diskriminering

Alla anställda och studenter ska bemötas med respekt och ges möjlighet att arbeta och bedriva studier på lika villkor, fritt från diskriminering utifrån de sju diskrimineringsgrunderna enligt Diskrimineringslag (2008:567):

  • kön
  • könsöverskridande identitet eller uttryck
  • etnisk tillhörighet
  • religion eller annan trosuppfattning
  • funktionsnedsättning
  • sexuell läggning
  • ålder.

Kontakt

Alla typer av diskrimineringar eller trakasserier vid institutionen för fysik och astronomi kan rapporteras av medarbetare och studenter till:

Mer information finns i Uppsala universitets Riktlinjer för hantering av trakasseriärenden enligt diskrimineringslagen.

Likavillkorsgruppen

Kontakt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin