Yumeng Mao – Studier av det immunologiska nätverket för att förbättra cancerimmunterapi

Forskargruppen fokuserar på att utveckla cancerimmunterapi, med ett särskilt mål att identifiera relevanta resistensmekanismer vid immunologisk checkpoint-terapi för cancerpatienter. Givet de framgångar och utmaningar som finns för klinisk användning av cancerimmunoterapi kan våra studier ge kunskap som bidrar till utvecklingen av nya behandlingsstrategier.

En ny och mycket lovande metod för att behandla cancer är immunterapi. En sådan behandling går ut på att blockera den ”broms” som motverkar att immunsystemet känner igen och dödar cancercellerna. Denna behandling kallas ofta checkpoint-terapi och görs genom att behandla med antikroppar som blockerar ”bromssystemet”.

När nu cancerimmunterapi blir allt vanligare för att behandla patienter ökar behovet av att förstå vad som händer då cancern blir resistent mot behandlingen. Målet för våra studier är att ta reda hur det negativa feedback-nätverket som reglerar anti-tumörresponsen i tumörens mikromiljö fungerar. Vi är särskilt intresserade av ovanliga cancerformer där immunterapi är mindre undersökt, t.ex. solida tumörer hos barn.

Mekanismerna bakom behandlingsresistens

I ett projekt fokuserar vi på resistensmekanismen vid en specifik checkpoint-terapi som riktar sig mot proteiner som kallas PD-1/PD-L1. Bland annat undersöker vi hur varje enskild gen i tumörens arvsmassa bidrar till responsen mot behandling med antikroppar mot ”bromssystemet”.

Ett annat projekt vill vi öka förståelsen av mekanismen bakom konceptet korsresistens. Det innebär att cancerceller som blivit resistenta mot cellgifter kan vara mindre känslig för att dödas av immunceller när de behandlas med checkpoint-blockerande antikroppar. I båda projekten använder vi den nya CRISPR/Cas9-tekniken för att modifiera arvsmassan

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin