Jan Dumanski – Molekylär onkologi

Det övergripande temat för vår forskning är analyser av somatisk (även kallad post-zygotisk) genetisk variation, det vill säga genetisk variation hos olika typer av kroppsceller från samma person.

Vi arbetar med sjukdomsrelaterade projekt, bland annat celler från tumörer hos människa. Tyngdpunkten ligger på strukturell variation, som när vissa områden av DNA:t förekommer i extra kopior, sitter i motsatt riktning eller helt saknas. Den här typen av genetiska skillnader har under de senaste tio åren börjat framstå som den vanligaste formen av genetisk variation mellan individer. Vi studerar också förändringar i metyleringsmönstret hos DNA:t, både i enskilda gener och över hela arvsmassan.

Våra projekt inriktar sig på:

  • Förlust av Y-kromosomen i blodceller kan kopplas till allvarligare förlopp av covid-19, kortare livslängd, högre cancerrisk samt Alzheimer hos män.
  • Genetisk variation: studier av livslängd och åldersrelaterade genetiska avvikelser.
  • Nya biomarkörer för bröstcancer, för bedömning av prognos och sjukdomsutveckling.

Läs mer om vår forskning (på engelska)

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Jan Dumanski

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin