Systematisk biologi

Vid Systematisk biologi använder vi en kombination av traditionella och moderna tekniker för att fördjupa kunskapen i de ämnen som ingår i modern systematik: taxonomi, molekylär evolution, bioinformatik, etnobotanik, bevarande och fylogenetiska metoder.

Uppdraget för systematisk biologi är upptäckten, beskrivningen och klassificeringen av biologisk mångfald på alla taxonnivåer och undersökningen av krafter som formar biologisk mångfald. Vår nuvarande forskningsmetodik sträcker sig från traditionella fält (inklusive museiprover) och morfologiska studier till nyare ultrastrukturella och molekylära metoder såsom metagenomik, encellig genomik, DNA-streckkodning, eDNA-metabarcoding, genomsekvensering och FISH-mikroskopi.

Betydelsen av systematisk biologi förstärks av den snabba förlusten av biologisk mångfald tillsammans med en accelererande hastighet av upptäckten av nya arter, inklusive både makro- och mikroorganismer. Detta kräver bland annat utveckling av höggenomströmningmetoder för för artavgränsning och dataarkivering.

Undervisningsuppdraget för det systematiska biologiprogrammet i Uppsala är mycket brett, inklusive växter, djur, svampar och mikrobiella eukaryoter ("protister"), mycket av det på grundnivå. Undervisningsåtaganden inkluderar vidare utbildning på kandidat- och civilingenjörsnivå i fylogenetik och bioinformatik. Vi ingår även i nätverket NABIS för distribuerad undervisning i systematik i Norden.

Utbildning

Är du intresserad av att studera systematisk biologi? Institutionen för Biologisk Grundutbildning ansvarar för grundutbildningen i biologi vid Uppsala Universitet. Systematisk biologi är ett stort inslag i NABiS, Nordic Academy of Biodiversity and Systematics.

Läroplan för doktorander

Om du är doktorand kan du läsa läroplanen och läsa svar på FAQ.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin