Forskargrupper

Aktiva forskargrupper

Vi arbetar i korsningen mellan beräkningsbiologi och forskning om biologisk mångfald genom att utveckla nya beräkningsmetoder och flöden för fältarbete och labbarbete för att kvantifiera månfaldens komplexitet. Vår vision är att en dag kunna hitta ett värde för biodiversiteten i ett givet område på ett standardiserat och reproducerbart sätt. För att uppnåg detta samlar vi mångfaldsdata via sekvensering av DNA i miljön och använder dessa data för att tärna maskininlärningsmodeller att modellera biodiversitetspotentialen hos okända platser.

Mer information finns på www.biodiversity.se

Andermann lab start image

Vi är brett intresserade av diversitet och evolutionära mönster bland mikrobiella eukaryoter (även kallade protister). Vi utvecklar och använder moderna molekylära verktyg för att studera mindre kända eukaryoter och förstå generella och specifika principer som har som har följt vissa av de viktigaste förändringarna under evolutionen av eukaryoter.

I vår forskning studerar vi ormbunkars och lumrars evolution och biogeografi. Hur ser deras evolutionära historia ut? Hur har deras spridningsförmåga (i ett evolutionärt perspektiv) påverkat deras biogeografi?

Fern in black and white

Vi studerar svamparnas mångfald och evolution. Vi undersöker varför det finns så många svamparter, varför vissa grupper har fler arter än andra, hur olika egenskaper utvecklats, och varför olika svampar finns där dom finns. Vi fokuserar på storsvampar inom basidiomyceterna.

Fungus

Vår forskning handlar om systematiken (i vid bemärkelse) hos marina ryggradslösa djur, främst svampdjur men även nakensnäckor och slemmaskar (nemertiner). Speciellt är vi intresserade av hur fastsittande svampdjur sprider sig i havet och hur vi t.ex. kan ha samma arter på båda sidorna om Atlanten.

Svampdjur

Forskningen inriktar sig på att förstå hur svampar utvecklat egenskaper som orsakar sjukdomar i andra organismer. Vi använder jämförande genomik i kombination med genetiska analyser för att undersöka faktorer som främjar virulens. Ett stort mål är att ta reda på ursprunget och underhållet av tillgängliga genom, framför allt i arter av växtpatogenen Fusarium.

DNA

Anslutna grupper

Det primära målet med vår forskning är att förstå de allra äldsta förgreningarna i det eukaryota livets träd, d.v.s. de evolutionära släktskapet mellan alla jordens huvudsakliga organismgrupper. Aktuella forskningsprojekt omfattar analys av mycket stora molekylära fylogenetiska dataset samt transkriptom- och genomsekvensering av nyckelorganismer.

Baldauf tree of life

Jag studerar biologin hos jordröksväxterna (Fumariaceae) och kuddvivorna Dionysia (Primulaceae). Jag kartlägger stamträd och evolutionära nätverk, undersöker anpassning till extrema växtplatser och jagar efter oupptäckta arter i östra Himalaya.

Image of the plant fumariaceae

Min forskning rör blomväxternas systematik, fylogeni och biogeografi med ett speciellt fokus på växter i området kring Afrikas horn. Ett pågående samarbetsprojekt syftar till att kartera utbredningen av alla trädarter i detta område. I övrigt har vi ett taxonomiskt fokus framför allt på ärtväxter (Fabaceae) och på ordningen Caryophyllales.

Flower

Vår grupp studerar diversitet, evolution, fylogeni, biogeografi och ekologi hos ett brett spektrum av svampar, såväl lavar som olicheniserade svampar. Studierna har ofta en världsvid omfattning ehuru, som en följd av omfattande fältarbeten, med en koncentration till Nordeuropa, Afrika, Australasien och Himalaya.

Fungi through a microscope

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin