Populärvetenskaplig presentation

Det är förunderligt hur litet vi vet om den biologiska mångfalden, allt det levande som delar denna vår planets resa i tid och rum. Under hela sin existens har människan varit beroende av att känna igen, namnge, beskriva andra arter. Detta har varit ett överlevnadsvillkor och är så fortfarande. Det vetenskapliga beskrivandet av mångfalden har bedrivits i några tusen år och likväl förblir den stora majoriteten av arter okända för oss. Flera djur- och växtgrupper är ganska välkända, åtminstone i vår del av världen. Men det finns organismgrupper där mörkertalet är överväldigande. De organismer vi studerar – svamparna – är en sådan. Där räknar vi med att vi bara känner och har namngett cirka 5% av de kanske fem miljoner arter som just nu finns på jorden. Svampar har en oerhörd betydelse i livets väv på jorden – de är helt avgörande även för vår existens som art och därför måste vi lära känna dem. De är utomordentligt viktiga på två sätt. De står för återvinningen av biologiskt material, det material som levande celler bygger upp är ofta svårnedbrytbara. Näringsämnen som organismerna byggts upp av kapslas in i dessa föreningar. Svampar kan bryta ned dessa inkapslande strukturer och frisläpper därmed den bundna näringen så att den ånyo kan utnyttjas av andra organismer. Svampar är naturens mästerliga nedbrytare/återanvändare. Det andra sättet som svamparna är viktiga på är att de ingår i samarbete (symbios) med andra organismer. Gröna växter, som ju direkt eller indirekt står för produktionen av nästan all vår mat, är helt beroende av detta fruktbara samarbete med svampar, så kallad mykorrhiza. Svampar ingår också i ömsesidigt fördelaktigt samarbete –symbios - med ett stort antal andra organismer av olika slag, båda på land och i hav.

Ett av projekten studerar en svamp som uppträder som parasit på odlingar i södra Tanzania och där hotar existensen av såväl jord- som skogsbruk. Redan nu riskerar miljontals människor på landsbygden där att förlora sin försörjning med påföljande katastrofala situation för landsbygdsutvecklingen och även Tanzanias ekonomi och livsmedelsförsörjning. Projektet försöker finna ett miljövänligt sätt att kontrollera denna svampparasit.

Inom vår forskning studerar vi lavar, vilket är svampar som lever i symbios med alger. Vi utforskar deras mångfald och namnger och beskriver tidigare okända arter. Många av dessa är sällsynta och knutna till speciella och ofta mycket värdefulla naturmiljöer. Vi har enligt den internationella konventionen om biologisk mångfald (CBD) ett åtagande att utforska och skydda alla arter i vår natur, även om de är sällsynta. I flera fall tjänar just dessa arter dessutom som indikatorer för värdefulla naturmiljöer som bör skyddas.

Ytterligare ett projekt ägnar sig åt vattenlevande svampar. Svampar i vatten är troligen lika ekologiskt viktiga som landsvampar, men väldigt litet är känt om vattensvamparnas roll i ekosystemen. Vi har bara nyligen insett att svampar förekommer nästan överallt också i vattenmiljöer, men endast ett fåtal av vattensvamparna har vetenskapligt beskrivits och i vårt land är de i det närmaste helt outforskade. Sannolikt spelar vattensvampar en stor roll inte minst I Östersjön, vars ekosystem är hårt drabbat av föroreningar och övergödning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin