Lika villkor

Alla studenter och anställda vid Uppsala universitet ska ha lika goda förutsättningar att prestera sitt bästa oavsett kön, könsidentitet och/eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

På Institutionen för organismbiologi arbetar vi aktivt för detta. Vid frågor eller funderingar kring arbetet för lika villkor vid Institutionen för organismbiologi kan du kontakta lika villkors-ombud eller någon i institutionens arbetsgrupp.

 

Med trakasserier avses i lagen ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Med sexuella trakasserier avses i lagen ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att personen har påtalat eller anmält diskriminering. Universitetet bedriver ett aktivt arbete för lika villkor och mot diskriminering och har noll-tolerans för trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Om du som anställd är utsatt

 • Om du upplever dig utsatt upplever dig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du i första hand vända dig till din närmaste chef. Kom ihåg att det är din upplevelse/känsla som utsatt som är central.
 • Om chefen är den som anklagas för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska överordnad chef kontaktas.
 • Stöd finns att söka från lokala skyddsombudet, fackliga ombud, företagshälsovården eller HR-generalist.

Om du som student är utsatt

 • Om du upplever dig utsatt upplever dig utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska du i första hand vända dig till prefekten. Kom ihåg att det är din upplevelse/känsla som utsatt som är central.
 • Om prefekten är den som anklagas för trakasserier ska överordnad chef kontaktas.
 • Du som student kan få stöd av student- och doktorandombud, studentkårerna, studievägledare och studenthälsan.

 • Om du får kännedom om trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier mot en kollega ska du kontakta arbetstagarens närmaste chef om fallet.
 • Om du får kännedom om trakasserier eller sexuella trakasserier eller repressalier mot en student ska du kontakta prefekten vid studentens institution.
 • Om du blir kontaktad av en kollega som upplever sig vara utsatt i samband med sitt arbete ska du uppmuntra personen i fråga att kontakta sin närmaste chef.
 • Om du blir kontaktad av en student som upplever sig vara utsatt i samband med studierna ska du i första hand uppmuntra studenten att själv kontakta sin prefekt och erbjuda dig att medfölja studenten till prefekten.
 • Om chefen är den som anklagas för trakasserier ska överordnad chef kontaktas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin