Medicinsk rätt

Medicinsk rätt är en dynamisk och snabbt växande disciplin. Inom detta område studeras flera olika juridiska aspekter på medicinsk verksamhet. Utöver de rättsliga ramarna för hälso- och sjukvården, inklusive rättigheter och skyldigheter för patienter respektive sjukvårdspersonal, studeras bland annat den biomedicinska forskningen, rättsmedicinen, läkemedelsområdet och annan medicinsk verksamhet.

Frågeställningarna spänner över många av de traditionella rättsvetenskapliga disciplinerna, exempelvis offentlig rätt, EU-rätt, straffrätt, familjerätt, immaterialrätt och internationell rätt rörande mänskliga rättigheter. Vidare bedrivs forskningen ofta i nära kontakt med företrädare för etik, medicin, farmaci och vårdvetenskap. Inflytandet från europeisk och internationell rättsutveckling gör sig tydligt påmind, med nya krav på harmonisering eller i vissa fall hävdande av nationella rättstraditioner. Medicinsk rätt är därmed både ämnesövergripande och tvärvetenskaplig till sin karaktär.

De medicinrättsliga forskningsmiljöerna i Sverige och Norden blir fler och fler. Därför blir gränsöverskridande samarbete en viktig del i forskningen. Genom nordiska och internationella nätverk och gemensamma projekt, bidrar vi med metodutveckling och fördjupande av komparativa studier.

Samverkan med det omgivande samhället i stort är också betydelsefullt, då den snabba vetenskapliga utvecklingen medför ett ständigt behov av rättsliga analyser av nya möjligheter och risker. Vid Juridiska fakulteten erbjuder medicinrättsforskarna regelbundna seminarier tillsammans med inbjudna forskare och myndigheter. Vid dessa tillfällen diskuteras aktuella frågor inom den medicinska rätten och vi presenterar den senaste forskningen. Forskargruppen bidrar också till lagstiftningsarbetet genom att skriva remissyttranden och ge expertutlåtanden.

Aktuell forskning

De senaste åren har studier kring intresseavvägningar och reglering av enskildas självbestämmande och integritetsskydd i vård och forskning varit i fokus, exempelvis vid användningen av ny informationsteknik, biobankverksamhet eller medicinska insatser vid livets början och slut.

Rättssäkerhet och rättsskydd för vuxna med nedsatt beslutsförmåga, liksom barns ställning i hälso- och sjukvården, har också studerats.

Betydelsen av kulturella och religiösa värderingar för de krav som kan ställas på hälso- och sjukvården är ett annat område, liksom vad detta innebär för tolkningen av grundläggande rättsprinciper i biomedicinen.

Medicinsk rätt publikationer

Kontaktperson


Santa Slokenberga, docent och universitetslektor

Nätverk

Centrum för medicinsk humaniora, Uppsala universitet
Women’s mental health during the reproductive years (WoMHeR)
Tvångsvårdens former – mångvetenskaplig forskning om att göra gott, utöva makt och ta ansvar
The Nordic Network for Research in Biomedical Law
University Medical Centre Groningen
University of Groningen
Centrum för forskningsetik och bioetik, UU
U4 Network
European association of Health Law
BBMRI.se
BBMRI Eric

Forskare

Moa Dahlin, docent och universitetslektor
Jameson Garland, docent och universitetslektor
Anna-Sara Lind, professor
Anna Singer, professor
Santa Slokenberga, docent och universitetslektor

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin