Miljörätt

Miljörätten som ämne handlar om relationen mellan rättsreglerna och den yttre miljön i vid bemärkelse. Miljörättsforskningen i Uppsala är inriktad på genomförandet av det globala politiska målet ”hållbar utveckling” och vissa underordnade miljömål: begränsad klimatuppvärmning, ingen förlust av biodiversitet från 2020 med mera.

Miljörättsforskningens övergripande fråga är om rättsregler och rättsliga principer förmår genomföra miljömålen eller om det tvärtom finns rättsliga hinder och oklarheter som motverkar genomförandet. Är till exempel de grundläggande kravreglerna utformade så att olika aktörers beteenden styrs mot målen? Innebär systemet för tillståndsprövning och kontroll att miljökraven kan genomdrivas? Har vidare enskilda och organisationer rätt till deltagande och rättslig prövning?

Ytterligare en central forskningsfråga är mötet mellan de miljörättsliga principerna och andra grundläggande rättsprinciper. Viktigt är också att analysera konsistensen i det miljörättsliga systemet, det vill säga om reglerna sammantaget och de laggivna förutsättningarna för tillämpningen samverkar mot miljömålen.

Miljörättsforskningens mål är att klargöra brister i gällande rätt, men även att diskutera hur rätten ska förändras mot hållbarhet. Hur ska miljörätten utformas för att beakta komplexitet och icke-linjäritet i naturen? Hur uppnås rättsligt adaptiv förvaltning, det vill säga att nya rättslägen skapas vid förändrad miljö eller ny kunskap?

Aktuell forskning

Pågående forskningsprojekt behandlar rättsliga förutsättningar för skydd av biodiversitet, adaptiv vattenförvaltning, hållbara energisystem, kemikaliekontroll, genomförandet av miljökvalitetsnormer samt för prövning och kontroll. Forskningen sker delvis i samverkan med andra vetenskaper: ekologi, miljöekonomi, miljöinriktad statvetenskap eller miljöpsykologi. Till enheten för miljörätt finns knuten Nordisk miljörättslig tidskrift (nordiskmiljoratt.se).

Kontaktpersoner

David Langlet

Nätverk

Avdelningen för samhällsvetenskap, LTU
Centrum för biologisk mångfald, SLU
ArtDatabanken, SLU
The Baltic University Programme
Stockholms Miljörättscentrum
Institutt for Offentlig rett, Oslo Universitet
Nordic Environmental Law, Government & Science Network
Northern Institute for Environmental and Minority Law, Arctic Centre
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø

Forskare

Anton Andersen, doktorand
Harsh Vardhan Bhati, doktorand
Jan Darpö, professor emeritus
Yaffa Epstein, docent och universitetslektor
Maria Forsberg, universitetslektor
David Langlet, professor
Melina Malafry, universitetslektor
Mar Ouro Del Olmo, doktorand
Jonatan Schytzer, universitetslektor
Charlotta Zetterberg, forskare
Leonard Örner, doktorand

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin