Sekreteravas grupp

Sekretareva introbild

Elektronöverföringsprocesser inom (bio)elektrokatalysatorer och elektrod/katalysatorgränssnittet på molekylär nivå.

Vår forskning

Vi strävar efter att förbättra förståelsen för elektronöverföringsprocesser inom (bio)elektrokatalysatorer och på elektrod/katalysatorgränssnittet på molekylär nivå och att designa nya (bio)elektrokatalytiska enheter baserade på denna nya förståelse. Vår forskning överbryggar disciplinerna elektrokemi och (bio)oorganisk kemi och använder en rad elektrokemiska, spektroskopiska och teoretiska tekniker, inklusive elektrokemi av enstaka entiteter, proteinfilmelektrokemi, elektronparamagnetisk resonansspektroskopi och kvantmekaniska beräkningar, för att adressera grundläggande frågor av relevans för elektrokatalys.

Vårt nuvarande arbete fokuserar på undersökningar av plasmondriven elektrokatalys på enstaka plasmoniska nanopartiklar och på utveckling av nya enmolekylära elektrokemiska tekniker för studier av enzymatisk katalys, särskilt med fokus på syrereduktionsreaktion katalyserad av multikopparoxidaser. Andra samarbetsarbeten inkluderar mekanistiska studier av hydrogenaskatalys genom proteinfilmelektrokemi och undersökning av hembaserade biomimetiska katalysatorer med elektronparamagnetisk resonansspektroskopi.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Alina Sekretareva
Gruppmedlemmar: Andrew Bagnall, Sagar Ganguli, Nikolaos Kostopoulos, Ziwen Zhao

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin