Analytisk kemi

Närbild på tekniska komponenter i ett masspektrometri-instrument.

Vi utvecklar nya metoder för kemisk analys av komplexa prover

Analytisk kemi handlar om att identifiera och kvantifiera de kemiska beståndsdelarna i olika prover. Det kan innebära att mäta förekomsten av miljögifter i naturen för att förstå hur djur och växter påverkas av vår moderna livsstil, analysera blod- och vävnadsprover för att avgöra om en patient är sjuk eller kontrollera att en industriell produkt uppfyller vissa kvalitetskrav.

I vår forskning försöker vi utveckla känsligare och mer precisa analysmetoder, främst inom masspektrometri-området. En stor del av vår forskning är inriktad mot medicinsk diagnostik och sjukdomsförståelse, där vi bland annat försöker hitta biomarkörer för olika sjukdomar med hjälp av metabolomik- och proteomikstudier. Vi försöker även utveckla nya metoder för att detektera, kvantifiera och karakterisera små molekyler i olika typer av biologiska prover såsom vätskor, tunna vävnadssnitt och enskilda celler. Vid programmet pågår även forskning inom miljöområdet där vi bland annat undersöker hur olika grundämnen såsom kol och fosfor omsätts i naturen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin