Biokemi

Kristallstrukturer av jonkanaler som bildar ett vackert mönster.

Vi studerar kemiska reaktioner och interaktioner i biologiska system

Inom biokemin studeras de molekyler och kemiska processer som förekommer i levande organismer. Framförallt studeras proteiner, men även andra biologiska makromolekyler såsom nukleinsyror, kolhydrater och lipider. Syftet är att försöka förstå hur dessa molekyler fungerar och interagerar med varandra, vilka kemiska reaktioner de är involverade i och hur de kan användas i tekniska applikationer, samt hur störningar i deras struktur och funktion påverkar den levande organismen.

Vår forskning fokuserar på frågor som rör design och syntes av biologiska makromolekyler, analys av proteiners struktur och dynamik, komplexa molekylsystem, evolution av biologisk funktion och reglering av molekylära interaktioner. Grundläggande studier av enzymkatalys och metabola vägar kompletteras med tillämpad forskning baserad på proteinteknik och innovativa strategier för läkemedelsutveckling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin