Historik

Institutionens historia kan kopplas relativt långt tillbaka i tiden. En ständig utveckling har dock skett. Vi har gått från skolköksseminarium och fackskola för huslig ekonomi till utbildning av dietister, kostvetare och hem- och konsumentkunskapslärare med en stark forskningsprofil inom området.


 

År

Händelse

1892

Uppsala enskilda läroverk grundas på initiativ av professorerna J. A. Lundell och Adolf Noreen.

1895

Uppsala enskilda läroverks skolköksseminarium får en fristående ställning under namnet Fackskolan för huslig ekonomi.

1961

Fackskolan för huslig ekonomi förstatligas och byter namn till Seminariet för huslig utbildning.

1972

Utbildningen till lanthushållslärare upphör

1977

Seminariet för huslig utbildning blir en institution inom Uppsala universitet med namnet Institutionen för utbildning av barnavårdslärare, ekonomiförståndare, hushållslärare och textillärare (BEHT) vid högskolereformen 1977. Institutionens föreståndare benämns prefekt i stället för som tidigare rektor.

1978

Ekonomiföreståndarlinjen omvandlas till linjen för kost- och näringsekonomi med två grenar, en administrativ och en terapeutisk gren.

1986

Barnavårdslärarlinjen överförs till Institutionen för lärarutbildningar.

1987/1988

Det nya namnet Institutionen för hushållsvetenskap införs

1988

Linjen för kost- och näringsekonomi får det nya namnet linjen för kostekonomi och kostterapi med en administrativ och en terapeutisk gren.

1988

Den praktisk-pedagogiska utbildningen av hushållslärare och textillärare och därmed även de lärare som undervisade i ämnena metodik och pedagogik överförs till Institutionen för lärarutbildningar. Ämnesutbildningen ligger dock kvar vid Institutionen för hushållsvetenskap

1988

En ny grundskollärarlinje inrättas inom vilken ämnena barnkunskap, hemkunskap och textilslöjd utgör ämneskombinationer. Inom den nya ämneslärarutbildningen föreslogs att ämnena barnkunskap, kostkunskap, konsumentkunskap och bostads/miljökunskap samt textilkunskap skulle bli kombinerade med ett annat ämne. Barnavårdslärarlinjen har upphört medan ”hushålls”- och ”textillärarlinjen” fanns kvar.

1989

En av institutionens tre avdelningar, avdelningen för kost, flyttar under våren 1989 till nya lokaler i Wallenberglaboratoriet. Byggnaderna vid Trädgårdsgatan och Slottsgränd byggdes om för att inrymma avdelningen för administration, ekonomi och boende samt avdelningen för textil.

1990

Den 49:e och sista tryckta upplagan av Hemmets kokbok publiceras via institutionen. De sista hushållslärarna tar examen.

1991

Hushållsvetenskap blir ett forskarutbildningsämne vid Samhällsvetenskaplig fakultet.

1992

De första doktoranderna antas 1992 och den första disputationen äger rum genom Lisbeth Johansson och avhandlingen Eating Quality of Rainbow Trout.

1995

100-års jubileum och Drottning Silvia deltar i firandet.

2001

Institutionens första lärostolsprofessor, Christina Fjellström installeras

2007

Textilvetenskapen lämnar institutionen och införlivas i Konstvetenskapliga institutionen.

2008

Institutionen byter namn till Institutionen för kostvetenskap

2008

Institutionen flyttar till lokar på Biomedicinskt centrum

2009

Institutionen tar inte emot uppdrag avseende textilt hantverk from 2009-09-01

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin