Vad är antropologi och etnologi?

Kulturantropologer och etnologer studerar och vill förstå människor – varför de är som de är och gör som de gör, hur de tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar, och hur de organiserar sig socialt, politiskt, och i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.

Vanligtvis bygger vi våra kunskaper om människor genom att djupgående studera och dela vardagen med dem. Det kallas att bedriva fältarbete, då vi under långa perioder, ibland flera år, bor med människor eller deltar i det sammanhang vi studerar. Vanliga forskningsmetoder är djupintervjuer och observationer samt att samla in människors berättande, minnen och beskrivningar. Det är också vanligt att inkludera arkivmaterial och materiella objekt bland källorna. Metoderna resulterar i det vi kallar etnografiska texter, vilket är målande och ingående beskrivningar av det sociala sammanhanget som studeras.

Antropologisk och etnologisk forskning går längre än att enbart beskriva kulturella sammanhang och fenomen. Genom förståelse för hur vardagen ter sig för den enskilde individen kan de etnografiska texterna ligga till grund för komplexa analyser som fördjupar och komplicerar kunskap om gruppers gemensamma kulturyttringar, religion, politiska system, makt, arbete, migration, miljö, genus och många andra ämnen.

Genom att arbeta med modeller som får det välbekanta att framstå på nya sätt, anlägga transnationella perspektiv och ha med en historisk komponent i analysen kan forskningen nå bortom slentrianmässiga förståelser av kulturella uttryck, traditioner och normer.

Forskare vid institutionen har bedrivit långvarig forskning i Sverige och Europa, Latinamerika, Afrika, Asien och Melanesien. Här kan du läsa mer om vilka teman institutionens forskning berör.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin