Humanistiska teatern

Foto: Unsplash.

Seminarier och kollokvier

Institutionen har för närvarande följande seminarier och kollokvieserier regelbunden verksamhet.

Högre seminariet

Vid institutionen har vi Högre seminarium. Vid seminariet presenteras forskning inom ämnet.

Seminariet hålls onsdagar, 14.15–16 på Engelska parken.

Seminariet är öppet för alla intresserade. Den som vill ha information om verksamheten kan kontakta den kontaktperson som står angiven för respektive seminarium. Se kontaktperson och program i institutionens kalendarium.

ENES

Early North European Seminar (ENES) är en seminarieserie om kultur, historia, språk, religion och samhälle i Norden från omkring år 500 till 1200-talet. Seminariet är öppet för alla intresserade studenter och akademiker. Presentationer ges på de flesta nordiska språken medan information från kommitten oftast sker på svenska.

Kommitté:

 • Herman Bengtsson
 • Hans Göthberg
 • Tommy Kuusela
 • Lasse Mårtensson
 • Agneta Ney
 • Veturliði Óskarsson
 • Jhonny Thérus (koordinator).

Seminariet hålls onsdagar, 18.15 på Upplandsmuseet. Programmet annonseras i institutionens kalendarium.

Träffarna är öppna för alla intresserade. Den som vill ha information om verksamheten kan kontakta Lasse Mårtensson via epost.

Fornnordisterna

Fornnordisterna är för dig som är intresserad av medeltidens nordiska litteratur.

Vi läser isländsk, norsk, eller svensk medeltida text och försöker ge oss på den som om den aldrig hade tolkats tidigare. Det är utmanande och det är roligt. Du ”måste” inte kunna isländska för att vara med i Fornnordisterna, för de allra flesta texterna finns i svenska översättningar.

Vid våra sammankomster diskuterar vi oftast någon fornisländsk text i original eller översättning. Deltagarna kommer från olika ämnen som nordiska språk, historia, arkeologi, religionshistoria m.m.

Kollokvieverksameten Fornnordisterna startades hösten 1998. Sedan dess har Fornnordisterna träffats 3–5 gånger varje höst‑ och vårtermin, i allt omkring 140 gånger (2013/2014), först under prof. Henrik Williams ledning 1998–2005, sedan av docent Heimir Pálsson från hösten 2005 till och med våren 2010, och efter det av prof. Veturliði Óskarsson.

Kontaktpersoner:

 • Lasse Mårtensson
 • Veturliði Óskarsson

Fornnordisterna träffats 3–5 gånger varje höst‑ och vårtermin. Programmet fastställs i samråd med deltagarna och annonseras i institutionens kalendarium.

Alla intresserade är välkomna.

Grammatikkollokvium

Grammatikkollokviet vill vara ett forum för bred diskussion av ämnen som rör olika aspekter av de nordiska språkens struktur.

Grammatikkollokivet ges i samarbete med Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Grammatikkollokviet träffas normalt en till två gånger i månaden och alternerar mellan Stockholm och Uppsala.

Alla grammatikforskare och andra grammatikintresserade är välkomna.

Kontaktpersoner:

 • Johan Brandtler (SU)
 • Ulla Stroh-Wollin (UU)
 • David Håkansson (UU)

Grammatikkollokviet arrangeras i samarbete med Stockholms universitet och träffas normalt en till två gånger i månaden.

Programmet och lokalen annonseras i institutionens kalendarium.

Alla grammatikforskare och andra grammatikintresserade är välkomna.

Se även grammatikkollokviets hemsida på SU

Namnforum

Namnforum är ett informellt diskussionsforum för studenter, doktorander, forskare och övrig personal där vi diskuterar ett brett urval av ämnen med anknytning till namnforskning, t.ex. aktuell litteratur, problem ur pågående forskning (uppsatser, avhandlingar eller andra forskningsprojekt) och projektidéer.

Namnforum är ett informellt diskussionsforum för studenter, doktorander, forskare och övrig personal där vi diskuterar ett brett urval av ämnen med anknytning till namnforskning, t.ex. aktuell litteratur, problem ur pågående forskning (uppsatser, avhandlingar eller andra forskningsprojekt) och projektidéer.

Kontaktpersoner:

 • Johan Hedberg

Programmet annonseras i institutionens kalendarium.

Om du vill komma och presentera under våren eller har några frågor om programmet, är du välkommen att via epost kontakta Johan Hedberg.

Runråd

Runråden är en serie informella kollokvier där allt som rör runstudier i vid mening kan beröras. Ofta har svårtolkade namn och andra textställen i runinskrifter behandlats, men det finns inga begränsningar så länge runrelaterade fenomen berörs.

Kontaktpersoner:

 • Henrik Williams
 • Marco Bianchi

Programmet annonseras i institutionens kalendarium.

Träffarna är öppna för alla intresserade. Den som vill ha information om verksamheten kan e-posta till Runrådets e-postadress.

Läs mer om Runrådet på Uppsala runforums webbplats.

Samtalslabbet

Samtalslabbet samlar juniora och seniora forskare som är intresserade av att utforska social interaktion i vardagliga och institutionella miljöer.

Samtalslabbet samlar juniora och seniora forskare som är intresserade av att utforska social interaktion i vardagliga och institutionella miljöer. Vid varje träff lägger en forskare eller forskargrupp fram ljud- eller videoinspelade data med transkriptioner enligt samtalsanalytisk konvention som vi analyserar tillsammans utifrån samtalsanalytisk (CA) metod.

Kontaktpersoner:

Samtalslabbet träffas varannan måndag 11:15–12 i Engelska Parken och organiseras genom ett samarbete mellan Fakulten för utbildningsvetenskaper, Samhällsvetenskapliga fakulteten och Språkvetenskapliga fakulteten.

Programmet och lokalen annonseras i institutionens kalendarium.

Om du vill ha information om Samtalslabbet kan du anmäla dig till vår e-postlista.

Text-, interaktions- och diskurskollokviet (TID-kollokviet)

TID-kollokviet är ett forum för diskussion om diskurs i vid mening: (kritisk) diskursanalys, multimodal analys, samtals- och interaktionsanalys etc., med fokus på språk som social handling.

Kollokviet behandlar t.ex. olika typer av textanalys, forskning om skrivande och läsande, (kritisk) diskursanalys och samtals- och interaktionsanalys.

Arbetsformerna varierar, men innefattar exempelvis forskningspresentationer och tillfällen då vi läser och diskuterar forskningsartiklar, egna textutkast och våra material och analyser.

Kollokviet leds av:

 • Yvonne Hallesson
 • Andreas Nord
 • Hanna Sofia Rehnberg.

Programmet annonseras i institutionens kalendarium.

Träffarna är öppna för alla intresserade. Den som vill ha information om verksamheten kan anmäla sig till kollokvieseriens e-postlista.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin