Svenska med didaktisk inriktning

Foto: David Naylor.

Forskning om ämnet svenska i skolan

Forskningsfältet Svenska med didaktisk inriktning omfattar forskning både om skolans svenskämnen, alltså svenska och svenska som andraspråk, och om språkets betydelse för lärandet i andra ämnen. På vår institution bedrivs forskning om läs- och skrivutveckling, muntlighet, bedömning, ämneslitteracitet, flerspråkighet och andraspråksutveckling.

Inom fältet studeras relationen mellan språk och lärande i didaktiska sammanhang. Vår forskning om läs- och skrivutveckling spänner från läsande och skrivande i skolan till skrivande i högre utbildning. Exempelvis undersöks digitalisering i högstadiets svenskämne och vetenskapligt skrivande i gymnasiet. Här bedrivs också studier om ämneslitteracitet som handlar om ämnesspecifika sätt att läsa, skriva och kommunicera i olika ämnen.

Flera projekt centreras kring de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk som konstrueras på Institutionen för nordiska språk. Forskningen fokuserar då på läs- och skrivutveckling, muntlighet och bedömning.

Forskning om svenska som andraspråk och flerspråkighet innefattar studier om skolämnet svenska som andraspråk, om modersmålsundervisningens betydelse och flerspråkighetens villkor. Studierna rör till exempel språkliga resurser hos flerspråkiga gymnasieelever, ordförrådsutveckling hos elever på språkintroduktionsprogrammet samt sfi-undervisning.

 

Vem forskar om vad?FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin