Naturvetenskapernas och teknikens didaktik

Foto: Mikael Wallerstedt

Forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik behandlar undervisning och lärande på olika nivåer i utbildningssystemet från förskola, grundskola och gymnasium till högre utbildning. I gruppen finns ett genuint intresse att studera hur undervisning, lärande och socialisation tar form i praktiken.

Vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier bedrivs sedan lång tid forskning inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik, med flera olika inriktningar. Forskningen behandlar undervisning och lärande på olika nivåer i utbildningssystemet från förskola, grundskola och gymnasium till högre utbildning.

I studierna av undervisning och lärande används en rad olika datainsamlingsmetoder och angreppssätt, som t.ex. intervjuer, klassrumsobservationer/observationer av/i lärmiljöer, enkäter, videoanalys, textanalys samt utvecklingsprojekt. Många av studierna undersöker hur undervisning tar form i praktiken och vilka konsekvenser det får för barns/elevers/studenters lärande, socialisation och bildning inom de naturvetenskapliga ämnena och inom teknik. Flera av forskarna har en tvärvetenskaplig ingång med forskningsintressen som rör exempelvis utbildning för hållbar utveckling, undervisningstraditioner, genus och identitet.

En stor del av forskningen är externt finansierad genom projektbidrag från exempelvis Vetenskapsrådet, Wallenbergstiftelserna, Formas och Skolforskningsinstitutet. Forskningen sker också i samverkan med kommuner och skolor, i form av modellering av undervisning i samarbete med lärare, bland annat inom ramen för samverkan med kommuner runt Uppsala.

Forskningsresultaten rapporteras vid nationella och internationella konferenser samt i form av vetenskapliga artiklar i ledande tidskrifter i fältet. Dessutom är flera av forskarna inblandade i författande av kurslitteratur och utvecklande av läromedel.

Kontakt

Eva Lundqvist

Samarbeten och samverkan

Forskare inom naturvetenskapernas och teknikens didaktik har aktiva samarbeten med en rad olika forskningsmiljöer både internationellt och nationellt vid t.ex. Leeds University (Prof. Jim Ryder), University of Delaware (Prof. Kathryn Scantlebury), McGill University (Dr. Allison Gonsalves), Université de Toulouse (Prof. Chantal Amade-Escot, Prof. Patrice Venturini med flera), King’s College London (Dr. Heather King), University of Geneva (Prof. Florence, Llgozat med flera), University of Western Brittany (Prof. Gérard Sensevy, Dr. Sophie Le Brun m.fl.), Oslo universitet (Prof. Erik Knain), Central University of Technology, Bloemfontein (Prof. Ryk Lues), Umeå universitet, Stockholms universitet (Prof. P-O Wickman, Dr. Karim Hamza m.fl.) och Örebro universitet (Prof. Johan Öhman och Dr. Karin Rudsberg). Gruppens medlemmar är aktiva inom olika internationella forskningsnätverk som t.ex. EERA, NERA, NARST och ESERA.

Vi har också samarbeten med övriga ämnesdidaktiska miljöer inriktade mot naturvetenskap och teknik vid Uppsala universitet (bl.a. MINT, fysikens didaktik och Centrum för genusvetenskap) och samverkan med Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik och CETIS - Centrum för tekniken i skolan.

Gruppmedlemmar

Forskningsledare: Eva Lundqvist
Gruppmedlemmar: Eva Lundqvist, Jonas Almqvist, Malena Lidar, Lennart Rolandsson, Leif Östman, Ammi Berglund, lektor, Katedralskolan, Catharina Bergström, lärare, Palmbladsskolan, Malin Hjertson, lektor, Fyrisskolan, Sofie Mellberg, lektor, Rosendalskolan, Ida Solum, lärare, Rosendalskolan, Cecilia Eriksson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin