Forskarskolor

Foto: Pixabay

Institutionen är värdinstitution för en forskarskola finansierad av Vetenskapsrådet: Skola, sport, skärm. Institutionen medverkar också i flera andra forskarskolor.

Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker

Tillsammans med Gymnastik- och idrottshögskolan och Södertörns högskola har Uppsala universitet beviljats medel från Vetenskapsrådet, med Uppsala universitet som ansvarigt lärosäte, för forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker.

Läs om forskarskolan

Utbildning, lärande och globalisering

Forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering är ett samarbete mellan Malmö universitet, Södertörns högskola och Uppsala universitet med syftet att utbilda framtida lärarutbildare på forskarnivå.

Temat för forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering innebär att de antagna doktoranderna undersöker betydelser och konsekvenser av att förskola, skola och högre utbildning i allt ökande utsträckning befinner sig i ett internationellt sammanhang med migrationsströmmar, globala policyaktörer och multinationella företag. Hur kan detta förstås socialt, kulturellt, historiskt och utifrån ett lärandeperspektiv?

Inom ramen för forskarskolan fokuseras tre områden:

  1. Globaliseringsprocesser och utbildning
  2. Språk, lärande och internationalisering
  3. Interkulturella och normkritiska perspektiv på förskola, skola och lärarutbildning.

Forskarskolan erbjuder en miljö som bejakar mångvetenskaplighet, internationalisering och tydliga kopplingar till skola och lärarutbildning.

Kontakt: Mikael Börjesson

Kunskapsmätningar inom utbildningssystem - forskarskola för lärarutbildare (ASSESS)

År 2020 startade forskarskolan Kunskapsmätningar inom utbildningssystem (eng. akronym ASSESS) som drivs i samarbete mellan tre lärosäten: Göteborgs, Uppsala och Stockholms universitet.

ASSESS syfte är att stärka forskningskompetens och utbildningsvetenskaplig forskning inom bedömningsområdet inom lärarutbildningarna. Bedömning är ett brett fält och inbegriper såväl kunskaper om olika ämneskunskaper som hur man observerar, bedömer och mäter desamma. Inom bedömningsområdet är kunskapsmätningar en central del som handlar om bedömning och utvärdering av kunskaper och färdigheter.

Forskarskolan fokuserar på att utveckla kvantitativ forskningskompetens för kritisk granskning och fördjupade analyser av nationella och internationella kunskapsmätningar. En målsättning är att bättre utnyttja befintliga kunskapsmätningar och utvärderingar för angelägna utbildningsvetenskapliga frågeställningar.

Forskarskolan har totalt 18 doktorander varav sex är anställda vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Uppsala universitet.

Kontakt: Maria Rasmusson

Att göra matematik och naturvetenskap relevant (RelMaS)

Doktorandernas avhandlingsarbete kommer att bedrivas inom ramen för forskarskolan RelMaS som är finansierad av Vetenskapsrådet och ges i samarbete mellan universiteten i Stockholm, Malmö och Uppsala. En första kohort doktorander antogs till forskarskolan 2021 och RelMaS 2 har beviljats och nya tjänster är utlysta med start i jan 2022.

Målet med forskarskolan är att öka forskningskompetensen inom lärarutbildningen avseende matematikens och naturvetenskapernas didaktik. Det specifika syftet med forskarskolan är att utveckla praktiknära forskning som analyserar och utvecklar didaktiska modeller för att göra matematik och naturvetenskapsundervisning relevant.

Kontakt: Leif Östman

Perspektiv på dagens skola (PEDASK)

Under 2020 startade den nationella forskarskolan Perspektiv på dagens skola: Forskarskola i tillämpad utbildningshistoria (PEDASK). Forskarskolan, som finansieras av Vetenskapsrådet, är en unik satsning på utbildningshistorisk forskning som syftar till att ge ett grundläggande bidrag till det internationella utbildningshistoriska forskningsfältet genom att utveckla forskningsinriktningen ”tillämpad utbildningshistoria.” Inriktningen avser forskning om utbildningens och undervisningens historia som på olika sätt bidrar till en ökad förståelse för brännande utbildningspolitiska frågor i vår samtid. Det är alltså en forskarskola för den som vill förstå varför vårt skolväsende ser ut som det gör idag, vill nyansera bilden av ”skolan förr” som saluförs i media, eller visa på de konflikter och orättvisor som kännetecknat utbildningens historia. Sammanlagt finansierar forskarskolan tio doktorander, och omfattar även två externt finansierade doktorander.

Kontakt: Esbjörn Larsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin