Antagning

Normalt antas en doktorand per år i varje forskarutbildningsämne. Utbildningen påbörjas på höstterminen. Söktrycket till forskarutbildningen är högt. Som jämförelse kan sägas att i ansökningsomgången år 2013, då tre doktorandanställningar per ämne utlystes, fanns det mellan 60 och 80 sökande i varje ämne.

Sökande antas till forskarutbildningen efter en bedömningsprocess som sköts av varje forskarutbildningsämnes handledarkollegium. En av handledarkollegiet utsedd grupp bestående av personer med docentkompetens bedömer och rangordnar de sökande. Vid bedömningen beaktas kvaliteten i tidigare genomförda självständiga arbeten, studiebakgrund samt den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig forskarutbildning. Utifrån denna rangordning fattar institutionens prefekt på delegation från fakultetsnämnden beslut om antagning.
När det gäller utbildning på forskarnivå med inriktning mot licentiatexamen bereds ärendet av fakultetsnämnden som även fattar beslut om antagning.

Endast sökande som har ordnad studiefinansiering för hela studietiden (fyra respektive två år) kan antas. Den vanligaste finansieringsformen är anställning som doktorand på fakultetsmedel. I vissa fall kan s.k. extern finansiering förekomma. Det innebär att kostnaden för studierna täcks av exempelvis ett forskningsprojekt, en arbetsgivare utanför universitetet eller annan finansiär. Privat finansiering genom exempelvis parallellt lönearbete eller försörjning från familjen är inte möjlig. Utbildningsbidrag förekommer inte vid institutionen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin