Behörighet

För att ansökan ska beaktas måste sökande uppfylla både grundläggande och särskild behörighet. Den senare skiljer sig åt mellan ämnena.

Grundläggande behörighet

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet – Pedagogik

För att antas till utbildningen på forskarnivå i pedagogik krävs att den sökande har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i pedagogik. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet – Didaktik

För att antas till forskarutbildning i didaktik krävs att den sökande med godkänt resultat har genomfört kurser inom utbildning på lägst grundnivå innefattande minst 90 högskolepoäng didaktik. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet – Utbildningssociologi

För att antas till forskarutbildning i utbildningssociologi krävs att den sökande med godkänt resultat genomfört kurser på lägst grundnivå innefattande minst 90 högskolepoäng i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med för utbildningssociologin relevant innehåll. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin