Handledarutbildningar

Vi erbjuder flera utbildningar med fokus på handledning. Syftet är att stärka handledaren i rollen som samtalsledare i det kollegiala arbetet.

Flera av utbildningarna genomförs i samarbete med Skolverket.

Lärare framför laptop.

Att leda processer för skolutveckling - en utbildning för förstelärare

Förstelärare är nyckelpersoner i ett lyckat skolutvecklingsarbete men uppdraget kan vara utmanande då man ofta behöver ta sig an en ny roll som ”mellanledare” mellan kollegor och rektor. Det ställer krav på förmågan att kunna stötta kollegor och att förstå och verka i skolans olika processer.

I den här utbildningen ger vi dig som förstelärare kunskap och verktyg att leda dina kollegor och driva och följa upp skolutvecklingsprocesser med målet att förbättra undervisningen.

Utbildningen är inriktad på processledarskap och skolutveckling med föreläsningar, workshops och handledning anpassade efter era behov. Föreläsningar genomförs med forskare eller experter inom till exempel lärares ledarskap, kollegial utveckling och processförståelse. I workshops bearbetar vi tillsammans egna erfarenheter och innehåll. Med handledning avses fördjupande lärande samtal med skolutveckling i fokus.

Hur går det till? Vi kan förlägga processledarutbildningen på plats i er kommun eller digitalt. Tillsammans planerar vi för en utbildning för skolutveckling som möter behoven i just er verksamhet.

Handledarutbildning - språk och matematikundervisningen i förskolan

Målet med utbildningen är att ge stöd till handledare att utvecklas i sin yrkesroll inom Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan. Innehållet behandlar såväl handledning som språk-, läs- skriv- och matematikutveckling och sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Utbildningen omfattar åtta dagar fördelade om fyra tvådagarstillfällen. Samtliga tillfällen genomförs digitalt förutom ett tvådagarstillfälle som genomförs på plats i Uppsala. Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att samlas via en digital plattform där de kan ta del av föreläsningsmaterial och annan information.

Information om Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskolan finns på Skolverkets hemsida

Handledarutbildning - språk och matematikundervisningen i förskoleklassen och lågstadiet

Målet med utbildningen är att ge stöd till handledare att utvecklas i sin yrkesroll inom Skolverkets kompetensutvecklingsinsats Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskoleklass och lågstadiet. Innehållet behandlar såväl handledning som språk-, läs- skriv- och matematikutveckling och sker i form av föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Utbildningen omfattar åtta dagar fördelade om fyra tvådagarstillfällen. Samtliga tillfällen genomförs digitalt förutom ett tvådagarstillfälle som genomförs på plats i Uppsala. Mellan träffarna har deltagarna möjlighet att samlas via en digital plattform där de kan ta del av föreläsningsmaterial och annan information.

Information om Utveckla språk- och matematikundervisningen i förskoleklass och lågstadiet finns på Skolverkets hemsida

Handleda vidare för förskolan, förskoleklassen och lågstadiet

Handleda vidare riktar sig till deltagare som fortsätter handleda kollegor i språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling efter att ha genomfört handledarutbildningen i Läslyftet i förskolan, förskoleklassen och lågstadiet.

Handleda vidare består av två heldagsträffar. Under en dag på hösten och en dag på våren, får du som deltar lyssna på föreläsningar om handledning och kollegialt lärande och ämnesdidaktik. Du får också möjlighet att utbyta erfarenheter och skapa nätverk med andra deltagare. Träffarna kommer att anordnas digitalt.

Information om Handleda vidare för förskolan, förskoleklassen och lågstadiet finns på Skolverkets hemsida

Specialpedagogik för lärande

Kursen är till för att handledare ska ges stöd i att stärka sin förmåga att föra samtal med kollegor för att möjliggöra egen och gemensam reflektion. Detta för att få ökad förståelse av vad det är som egentligen händer i praktiken – att lära av erfarenheter, att granska, ompröva och utveckla den egna yrkesutövningen. Utbildningen ska även öka handledarnas förmåga att leda samtal så att lärare reflekterar över undervisningssituationer och tar initiativ till förändringar som därmed leder till en allt högre kvalitet i undervisningen. Efter genomgången utbildning ska handledaren ha utvecklat sin förmåga att handleda kollegialt lärande i lärargrupper, fördjupat sin egen kompetens och reflektera över hur förskollärare och lärare kan utveckla en undervisning som är tillgänglig och anpassad för alla barn och elever. Handledaren ska ha utvecklat sin förmåga att problematisera och analysera samt kommunicera specialpedagogiska frågeställningar på individ-, grupp- och skolnivå

En handledarutbildning i samverkan med Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Mer inforamtion och anmälan på Skolverkets webbplats

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin