Behandling av personuppgifter och datahantering

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Du förbinder dig inte att medverka i några uppföljande studier genom att medverka i enkätstudien. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför, och det kommer inte heller att påverka dig på ett negativt sätt. Om du vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta de ansvariga för studien. Att delta i studien innebär inga risker, det enda vi frågar efter är din tid.

Studien har fått etiskt godkännande av Etikprövningsmyndigheten (Dnr 2020-02467).

All datahantering i projektet, i Sverige och den internationella delen av studien, följer GDPR. Det betyder att:

  • Dina kontaktdata (e-post address, telefonnummer) kommer att sparas separat från dina svar i enkäten. Det upprättas alltså två separata datafiler, en som innehåller alla svar på enkäten och en ID kod för varje deltagare (filen med forskningsdata) och en fil som innehåller kontaktuppgifterna och ID koder till alla deltagare (filen med kontaktuppgifter).
  • I filen med forskningsdata finns det ingen möjlighet att identifiera en enskild person. Alla insamlade uppgifter kodas om till siffror. På datorskärmen ser informationen ut som en rad siffror.
  • Filen som innehåller kontaktuppgifterna förvaras på ett säkert sätt åtskild från den andra datafilen i ett kassaskåp på Uppsalas universitet. Det är bara personer i den svenska forskargruppen som har tillgång till denna fil i kassaskåpet. När projektet avslutas kommer vi att avidentifiera alla insamlade uppgifter, d v s förstöra den kodnyckel som finns i kassaskåpet.
  • Statistiska bearbetningar av uppgifterna från datafilen görs på ett sådant sätt att det aldrig går att utläsa hur enskilda personer har svarat. Resultaten presenteras i forskningsrapporter och är grundade på grupper av personer, t ex män och kvinnor, de som jobbar i storstadsregion eller ej. Som deltagare får du en individuell återkoppling i anslutning till enkäten för att se dina egna svar angående personliga styrkor. Ingen annan får se dina resultat. Resultat från andra deltagare rapporteras alltid bara på gruppnivå.

Som framgår ovan kommer dina svar och dina resultat att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Uppsala universitet. Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med GDPR I forskningsändamål (uppgift av allmänt intresse). Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du vill ta del av uppgifterna ska du kontakta forskargruppen. Dataskyddsombudet nås på dataskyddsombud@uu.se. Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin