Inför disputation

Disputationsdag bokas av doktoranden via fakultetens bokningssystem. Systemet tillåter två bokningar per doktorand, ett förstahandsval och ett andrahandsval. När beslutet om disputationsdag är helt klart - avboka genast ej utnyttjad reservtid. När bokningen är genomförd skickas automatiskt en bekräftelse per e-post.

Tänk på att bokningssystemet bara är en tidsbokning. Lokal för disputationen bokas via Nicole Hafner.

Huvudhandledaren är ansvarig för att identifiera och engagera opponent samt betygsnämndsledamöter (för riktlinjer gällande opponent och betygsnämnds sammansättning, se institutionens allmänna studieplan, forskarnivå, sid 9; för en beskrivning av opponentens uppgift, se For the opponent Pdf, 123 kB..) Huvudhandledaren lämnar uppgifter gällande dag för disputationen, avhandlingens titel, opponent, betygsnämnd, ordförande till Nicole Hafner (dessa uppgifter måste finnas Nicole tillhanda innan slutseminariet). Förutom namn på opponent och betygsnämndsledamöter behövs även titel, lärosäte/institution och e-postadress. Administratören fyller i beslutsblanketten som undertecknas av prefekten innan den sänds till dekanus vid Samhällsvetenskapliga fakulteten.

En av betygsnämndsledamöterna ska vara en docentkompetent lärare/forskare anställd vid IP, denna ledamot ska agera ordförande vid disputationen. Personer som agerat lektör vid halvtids- och/eller slutseminarium får inte ingå i betygsnämnden vid disputation.

Avhandlingsproduktion

Vid avhandlingsproduktion hjälper Uppsala universitetsbibliotek till med grafisk utformning, arkivering och elektronisk publicering i DiVA, samt kontakt med tryckeri. Läs mer på bibliotekets sida Publicera din avhandling.

Offert från tryckeriet ska godkännas av prefekten och ett avtal skrivas mellan institutionen och doktoranden innan tryckning får påbörjas. Offerten lämnas till Annika Landgren som iordningsställer avtalet. Institutionen står som beställare av grundupplagan (120 fullständiga ex*). Institutionen fakturerar doktoranden (och lägger på moms) om denne/a beställt extra exemplar för eget bruk.

__________

* Av dessa får doktoranden ca 60 ex, Carolina Rediviva 7 ex och institutionen resten för utskick och utdelning.

Författarbidrag/Contributions ska ingå i den tryckta avhandlingen, efter ”list of papers” och före ”contents” och innehålla en specificering av doktorandens enskilda bidrag till samtliga artiklar med multipla medförfattare ingående i avhandlingen enligt följande kategorier:

  1. Study conception and design
  2. Acquisition of data
  3. Analysis and interpretation of data
  4. Drafting of manuscript
  5. Revision of the final version

Exempel på Författarbidrag/Contributions (PDF) Pdf, 65 kB.

Doktoranden har möjlighet att äska om ersättning för språkgranskning. Offert från språkgranskaren skall godkännas av prefekten och ett avtal skrivas mellan institutionen och doktoranden innan granskningen får påbörjas. För information gällande upphandlade språkgranskare, kontakta Annika Landgren.

Spikning av avhandlingen ska ske senast 3 terminsveckor före disputationsdagen. Läs mer på Universitetsbibliotekets sida Publicera din avhandling under rubriken Spika din avhandling.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin