Forskning vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Forskning som kopplar till hållbar utveckling och omfattande samverkan med samhälle och näringsliv.

Vid institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik finns två forskningsprogram: industriell teknik och byggteknik och byggd miljö. Vi deltar också i ett antal större satsningar och nätverk inom forskning.

Gemensamt för både vår forskning och vår utbildning är att den kopplar till hållbar utveckling och att vi har omfattande samverkan med samhälle och näringsliv. Vår forskning bedrivs på våra tre avdelningar och inom ingenjörsämnena industriell teknik och byggteknik och byggd miljö.

Institutionens övergripande målsättning med forskningen är att driva utvecklingen våra två huvudsakliga forskningsprogram framåt. En viktigdel av detta arbete innefattar att aktivt sprida våra forskningsresultat genom diverse publikationer.

Vi strävar efter att öka internationaliseringen av vår forskningsverksamhet och upprätthålla internationella forskarkontakter, genom deltagande i vetenskapliga konferenser och samarbeten med doktorander och lärare runt om i världen.

Forskning inom industriell teknik

Industriell teknik är ett ingenjörsämne som handlar om värdeskapande; hur varor och tjänster utvecklas, produceras och säljs. Industriell teknik är att möjliggöra tekniken; en brygga mellan ingenjörers arbete med att utveckla, producera och sälja produkter med allt högre teknik- och kunskapsinnehåll.

Inom forskningsprogrammet industriell teknik bedrivs forskning som närmar sig olika aspekter av industriell utveckling; sådant som innovationsprocessers dynamik, entreprenörskap, industriell ledning och organisation, och affärsutveckling är några av våra huvudområden.

Vår forskning inom industriell teknik

Människa som arbetar med en maskin

Byggteknik och byggd miljö

Byggteknik och byggd miljö är ett ämne som handlar om utformning, drift och förvaltning av god byggd miljö liksom ökad kunskap om och utveckling av hållbara tekniska system för den byggda miljön. Ämnet inkluderar allt från enskilda byggnader och byggnadsdelar till hela städer och samhällen, deras energi- och resursbehov, liksom samverkan mellan den byggda miljöns tekniska system och andra samhällssystem.

Inom forskningsprogrammet byggteknik och byggd miljö bedrivs för närvarande forskning inriktad mot energi i byggnader och bebyggelse. Exempel på forskningsområden är solenergi i bebyggelse, energimodellering av byggnader på stadsnivå, urbana termiska system och matematisk modellering av spatiotemporala processer i städer.


Vår forskning inom byggteknik

Människa som arbetar med en maskin

Särskilda satsningar och nätverk där vi deltar

InnoEnergy

InnoEnergy är en bred europeisk satsning för att utveckla entreprenörskap och företag inom energi och hållbarhet. Detta görs genom master- och doktorandutbildningar, stöd till nya företag samt i innovationsprojekt där akademi och industri gemensamt utvecklar produkter och tjänster inom hållbar energi. I Sverige är InnoEnergy ett partnerskap mellan Uppsala universitet, KTH, ABB och Vattenfall. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik deltar på olika sätt i flera av InnoEnergys verksamheter inom utbildning och forskning.

STandUP for Energy

STandUP for Energy samlar ledande forskargrupper inom fyra universitet för att finna lösningar på några av dagens mest angelägna energiproblem – de globala utmaningarna med klimatförändring och övergång till hållbar energiförsörjning. För att den storskaliga användningen av el från förnybara energikällor ska öka måste nya och existerande teknologier utvecklas utifrån ett helhetsperspektiv på energisystem. Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik bedriver forskning finansierad av STandUP for Energy.

Hör våra forskare i Upptalk

Upptalk är en populärvetenskaplig samtalsserie som ges via Zoom på tisdagar klockan 12.00. I Upptalk får du ta del av intressanta samtal med forskare från Uppsala universitet och många av våra forskare vid institutionen.

Samtalen kretsar kring samhällsrelevanta ämnen där du också har möjlighet att ställa frågor till forskarna.

Upptalk Weekly är gratis, digitalt och för alla. Samtalen spelas in och läggs upp på Uppsala universitets Youtubekanal.

Frågor om vår forskning

Vi svarar gärna på frågor om vår forskning och du är alltid välkommen att kontakta oss.

Har du frågor om vår forskning inom industriell teknik kan du kontakta professor Marcus Lindahl.

Har du frågor om vår forskning inom byggteknik och byggd miljö kan du kontakta professor Joakim Widén.

Forskningsnytt från Uppsala universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin