Statistikhjälpen

Alla studenter som skriver kandidat- eller masteruppsats vid Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuds kostnadsfri rådgivning angående statistiken i uppsatsen.

Studentens första kontakt med Statistikhjälpen sker i form av ett möte på 30 minuter som är bokningsbart. Vid behov kan uppföljande möten bokas, efter överenskommelse med konsulten.

Studenter som kommer till Statistikhjälpen ska vara förberedda så att det första mötet kan vara effektivt. De ska på förhand ha tänkt genom sina problem och tilltänkta analyser och vara förberedda på vilken sorts frågor vi kommer att ställa.

Boka tid i verktyget YouCanBookMe

Förberedande frågor

För att förbereda dig inför vårt (första) möte har vi sammanställt ett antal frågor som vi ber dig att tänka igenom i förväg så att vi kan ha ett så effektivt möte som möjligt. Notera att kanske inte alla frågor är relevanta för just dig och din studie.

Helst får vi svaren på frågorna och lite bakgrundsinformation om din uppsats/ ditt projekt som en liten minipresentation om 2-4 minuter i början av mötet. Använd gärna din dator till detta. Om du redan har data, ta gärna med dessa i en fil som du kan visa oss.

Allmänna frågor

Vilken frågeställning vill du besvara med hjälp av din studie eller ditt datamaterial?

Kan du formulera en huvudfråga eller en hypotes som inte innehåller orden ”och” eller ”eller”?

Är det egentligen kanske flera frågor som du vill ha svar på?

Vilken typ av fråga är din huvudfråga? Vill du veta mer om ett eventuellt samband? Eller vill du jämföra olika grupper? Eller vill du beskriva en utveckling över tid?

Kan du formulera ett möjligt resultat eller en slutsats till din studie med en mening?

Vilken är din population/målgrupp? När studien är klar: Vem eller vilka vill du kunna dra slutsatser om?

Hur ser ditt stickprov/urval ut? Vem ingår i den undersökta gruppen?

Hur ska datainsamlingen gå till? / Hur har datainsamlingen gått till? Finns det några felkällor som du kan identifiera avseende datainsamling?

Har du någon speciell statistisk metod i åtanke som du vill använda? Vilken? Varför?

Finns det några riktlinjer/krav på den statistiska analysen från din institution/din kurs? Vilka? Vad kräver din institution/kursbeskrivning av dina analyser? (Ofta specificeras inga konkreta krav på statistiska analyser, ibland räcker det med deskriptiva analyser, ibland är specifika analyser som regressionsanalyser eller icke-parametriska metoder ett krav, osv.)

Vilka variabler finns i ditt datamaterial? Alternativt: vilka frågor har du för avsikt att ställa? Hur ser svarsalternativen ut för frågorna? Är svarsalternativen givna eller fria? Är svarsalternativen tal som betyder någonting i sig (t ex inkomst i kronor eller ålder i år)? Eller kan svaren bäst uttryckas i ord (t ex ”jag instämmer helt” till ett givet påstående)?

Vilken variabel är den mest intressanta?

Om du ska undersöka samband mellan olika variabler: Vilken är utfallsvariabeln (den som ska förklaras)? Vilka är de viktigaste förklarande variablerna? Eventuellt: Varför finns de resterande variablerna med i dina data/är planerade att vara med i dina data?

Om du befinner dig i en fas då du planerar en studie

Framförallt viktigt om din fundering avser stickprovsstorleken: Vilka slutsatser vill du kunna dra? Kan du formulera en möjlig slutsats till din studie? Hur stor ska effekten vara som du vill kunna tolka som signifikant (statistiskt säkerställd)?

Om du befinner dig i en fas då du vill utvärdera ett befintligt datamaterial

Vad har du själv redan försökt att göra med dina data? Med vilket resultat Eventuellt: Vilka problem har uppkommit?

Hur många rader har din fil? Hur många kolumner har din fil? Oftast avser kolumnerna variabler och raderna observationer (det senaste kan vara individer, företag, länder, mm.). Är detta fallet i din datafil? Om dina data avser flera mätpunkter är det extra viktigt att kunna beskriva hur datafilen är uppbyggd.

Om din fråga avser annat än studieplanering eller utvärdering av ett befintligt datamaterial:

Försök att förklara noga för oss varför just den frågan är viktigt för dig. I vilken kontext har din fråga kommit upp?

Välkommen till Statistikhjälpen!

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin