Arbetets politiska betydelse

Syftet med det här projektet är att studera hur människors position på arbetsmarknaden relaterar till deras politiska deltagande och politiska attityder.

  • Period: 2018-01-01 – 2021-12-31
  • Budget: 5 000 000 kr
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

Ett vanligt påstående i den offentliga debatten är att arbetslöshet och andra typer av ekonomisk utsatthet inte bara utgör ett stort socialt problem utan också utgör ett hot mot demokratin. Medan vissa befarar att hög arbetslöshet och vidgade ekonomiska klyftor ska leda till tilltagande politisk passivitet och alienering, oroar sig andra för att samma faktorer ska främja populistiska och anti-demokratiska strömningar i samhället.

Det finns dock betydande kunskapsluckor både om och hur människors förankring på arbetsmarknaden påverkar politiskt engagemang och politiska attityder. Syftet med projektet är därför att bidra till ökad kunskap om dessa frågor genom att använda svenska registerdata för att undersöka om, och i så fall hur, människors position på arbetsmarknaden relaterar till deras politiska deltagande och politiska attityder.

Vår förhoppning är att resultaten från detta forskningsprojekt ska bidra till att öka kunskapen om arbetets betydelse för att skapa de politiskt engagerade medborgare som utgör en nödvändig förutsättning för en vital och fungerande demokrati, säger Karl-Oskar Lindgren som leder projektet.

Projektledare: Karl-Oskar Lindgren
Medarbetare: Marcus Österman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin