Digitala plattformar och den demokratiska exkluderingens utmaningar

Digitaliseringen av offentligheten har avsevärt sänkt trösklarna för tillträde till offentliga forum för politisk opinionsbildning. Detta har erbjudit nya möjligheter för dem som till stor del har uteslutits från traditionella offentliga arenor (som vanliga nyhetsmedier), men som har rätt typ av resurser för att mobilisera online. I synnerhet har vi sett hur anti-demokratiska och anti-egalitära krafter framgångsrikt utnyttjat digitala plattformar för att angripa demokratiska normer och processer.

  • Period: 2022-01-01 – 2024-12-31
  • Budget: 3 450 000 kr
  • Finansiär: Vetenskapsrådet

Beskrivning

Även om lösningarna på detta problem hittills ofta har handlat om att exkludera problematiska deltagare och innehåll från digitala offentliga arenor finns det väldigt lite kunskap om hur en sådan exkludering ska utformas för att skydda - och helst också fördjupa - demokratin. Syftet med detta projekt är därför att undersöka hur vi demokratiskt kan exkludera vissa aktörer eller grupper från digitala offentliga arenor.

Projektet består av tre delstudier, två empiriska och en normativ/teoretisk. I den första delstudien kommer plattformarnas nuvarande policys och regler kopplade till exkludering systematiskt att kartläggas, samt hur dessa regler motiveras av representanter för plattformarna. Den andra empiriska delen kommer att fokusera på konsekvenserna av exkludering gällande en central grupp aktörer inom demokratiska samhällen, nämligen politiker som bedömts ha angripit demokratiska normer eller förhindrat demokratiska processer. De empiriska delarna kommer därmed att bidra med omfattande kunskap om plattformarnas befintliga uteslutningsstrategier, samt dess konsekvenser för centrala politiska aktörer som utestängts då de bedömts utgöra en risk för demokratiska samhällen. Den normativa delen kommer sedan att bygga vidare på resultaten av dessa studier och bidra med en systematisk teoretisering av hur demokratisk exkludering kan och bör se ut i relation till digitala offentliga arenor.

Ta bort denna layout + textmodul om stycket inte behövs.

Projektledare: Malin Holm

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin