Systematisk teologi

Forskning inom ämnet Systematisk teologi innebär i första hand ett filosofiskt och idéhistoriskt studium av de religiösa idéer och idétraditioner, livsåskådningar, filosofier, ismer och ideologier som har präglat vår kultur. Det sker under två huvudinriktningar: Livsåskådningsforskning och kristen teologi, samt Islamisk teologi. Inriktningarna samverkar nära och den veckovisa seminarieverksamheten är gemensam.

Studium av kristen lära och kristna idétraditioner har en central plats i forskningsämnets historia och självförståelse, i kombination med studiet av många andra religiösa, filosofiska och sekulära tanketraditioner som har stått i kritiskt samspel med kristet tänkande. Judiska tanketraditioner har också en given plats i forskningen.

Islamisk teologi och dess olika inriktningar och skolbildningar studeras brett i såväl historia som nutid. Ett viktigt område är studiet av den islamiska lärans interaktion med filosofiska, rättsliga och andra idétraditioner inom muslimsk kontext och dess inflytande över muslimskt tänkande. Därutöver föreligger ett särskilt intresse för hur muslimskt tänkande etableras och utvecklas i en västerländsk kulturkontext.

Forskningen är inte begränsad till traditionella källtexter, utan präglas även av andra material. Här kan särskilt nämnas ett växande intresse för olika litterära och konstnärliga material. Inom forskningsämnet finns en stark tradition av genusvetenskaplig och maktteoretisk reflektion. Forskningen leds och utvecklas i ambitionen att värna teoretisk, metodologisk och materialmässig mångfald.

 

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin