3.21 Uppsala universitet Samverkan (UU Samverkan)

Del av Universitetsförvaltningen

UU Samverkan är Uppsala universitets enhet för stöd till forskningssamverkan med organisationer och företag utanför universitetet.

UU Samverkans uppgift är att bidra till ett större nyttiggörande av forskning och kunskap så att den kommer både universitetet och samhället till gagn.

Enheten verkar för ökad kunskap om samverkan inom universitetet samt utvecklar modeller för gränsöverskridande kunskapsutbyten och innovationsutveckling genom samverkansprojekt. UU samverkan arbetar med samtliga vetenskapsområden och gärna tvärvetenskapligt. Enheten stödjer universitetsledning och områdes- och fakultetsledningar i strategiska samverkanssatsningar. UU Samverkan administrerar också Verifiering för samverkan (VFS), en finansieringsform för samverkansprojekt i tidig fas som är öppen för forskare verksamma på universitetet.

Enheten har samverkansledare som deltar i flertalet större nationella och internationella samverkans- och innovationsprojekt för UU:s räkning, exempelvis Big Science Sweden (Biss), Additive Manufacturing for the Life Sciences Competence Centre (AM4Life), Ångström Materials Academy (ÅMA) och Genomic Medicine Sweden (GMS Sweden). Enheten är också värd för det strategiska innovationsprogrammet Internet of Things Sverige (IoT Sverige).

UU Samverkan kan erbjuda stöd till forskare och forskargrupper för att komma igång med att etablera, utveckla och driva samverkans- och innovationsprojekt med externa aktörer genom exempelvis rådgivning om nyttiggörande genom samverkan, process- och projektledning, samverkansavtal och finansiering.

E-post:
info-samverkan@uu.se
Besöksadress:
Innovation Hub Uppsala
Dag Hammarskjölds väg 38
Postadress:
Uppsala Science Park
751 83 Uppsala
Webbsida:
https://www.uu.se/samverkan-och-innovation/utvecklas-med-uppsala-universitet/uu-samverkan/

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin