Maria Ulfgard

Biografi

Länkar

1. Litteraturvetenskapliga institutionen: Forskningens hemsida
2. Summary av doktorsavhandling

Forskningsintressen

Mina forskningsintressen kan sammanfattas under följande rubriker: receptionsforskning inkl. tolkningsfrågor, genuskonstruktion och identitetsutveckling, barn- och ungdomslitteratur, litterär traditionsbildning, litteratursyn och litteraturundervisning. Jag rör mig mellan olika områden: litteratursociologi, barn- och ungdomslitteratur, litteraturdidaktik m.fl. områden. Min tidigare forskning har varit riktad mot frågor kring unga flickors läsning av skönlitteratur och deras identitetsutveckling i relation till deras reception av skönlitterära texter. Genuskonstruktionen i skönlitterär text och vid läsning har stått i centrum för denna forskning. Jag har undersökt litterär kanon ur ett undervisningsperspektiv och studerat svensklärarutbildningens kurslitteratur med avseende på litteratursyn. Jag har också forskat om litteratursamtalets konstruktion och innehåll i skolans litteraturundervisning. Jag har även utfört forskning som fokuserar estetiska uttryck och underliggande ideologier i barn- och ungdomslitteraturen, bl.a. en studie om bilderboken. Litteraturdidaktik har en framskjuten plats i min forskning. Jag har genomfört ett större forskningsprojekt där jag har undersökt bakomliggande ideologier och undervisningens skilda praktiker vid litteraturundervisning i skola och lärarutbildning. Jag har även forskat om verksamma gymnasielärares ämneslegitimering i tre nordiska länder inom ramen för ett samnordiskt projekt, där jag bl.a. har uppmärksammat den estetiska upplevelsen vid litteraturläsning. Pågående projekt: Barn skriver till Selma Lagerlöf. En studie av brev till Selma Lagerlöf skrivna av barn, lärare och föräldrar.

Utbildning, anställningar, uppdrag m.m.

Utbildning etc.

Docent i litteraturvetenskap, Uppsala universitet, 2014
Filosofie doktorsexamen, Lunds universitet, 2002
Lärarutbildning, Adjunktexamen, Lunds universitet (Malmö lärarhögskola), 1977
Filosofie kandidatexamen, Lunds universitet, 1976

Anställningar

Universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, 2010
Universitetslektor vid Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, 2007-2011
Ansvarig för Inriktning svenska vid lärarutbildningen, Linköpings universitet, 2010
Universitetslektor vid Institutionen för utbildningsvetenskap, Linköpings universitet, 2004-2007
Ekstern lektor i Svensk vid Institut for nordisk sprog og litteratur, Århus universitet (halvtid), 2003
Universitetsadjunkt, från 2002 universitetslektor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 2000-2004
Doktorandtjänst vid Lunds universitet/Malmö lärarhögskola, 1997-2002
Huvudlärare i svenska i Lunds kommun, 1989-1997
Handledare för lärarkandidater från Malmö lärarhögskola, 1978-1997
Adjunkt i Lunds kommun, 1978-1997

Forskningsnätverk

Initiativtagare till och aktiv i nätverket Nordfag.net, Aktiv i Nationella nätverket Svenska med Didaktisk Inriktning, aktiv medlem i IMEN (International Mother Tongue Education Network) sedermera IAIMTE(International Association for the Improvement of Mother Tongue Education) numera ARLE.

Vetenskapliga publikationer

Böcker

Lära lärare läsa. Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan,
Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala nr 67, Makadam förlag, 2015

För att bli kvinna – och av lust. En studie i tonårsflickors läsning,
akademisk avhandling framlagd vid Lunds universitet, Svenska Barnboksinstitutets Skriftserie nr 78, B. Wahlströms bokförlag, 2002


Bokkapitel

"Karlfeldt i skolan. Om litteraturundervisning och bildning i förvandling". I Ola Nordenfors & Eva-Britta Ståhl (red.) Karlfeldt & Co - den förlorande generationen?, Karlfeldtsamfundet, 2016, 60-82

”Den polyparadigmatiska modersmålsläraren: Inte ’antingen eller’ utan ’både och’. Om den komplexa legitimeringen av modersmålsämnet”. I Nikolaj Frydensbjerg Elf & Peter Kaspersen (red.) Den nordiske skolen – finns den? , Oslo: Novus forlag, 2012, 122-145

”Lagom annorlunda? Om konstruktionen av genus och etnicitet i Gunilla Bergströms Alfons och soldatpappan” . I Sara Kärrholm & Paul Tenngart (red.) Barnbokens värden och värderingar, Lund: Studentlitteratur, 2012, 205-223

”In i texten – ut i livet. Om lärarutbildningens kurslitteratur” i Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skola och lärarutbildning, red. Lena Kåreland, Liber förlag, 2009, s. 144-165

“Skolans skrivning ur ett interaktionsperspektiv” i Tors bok. Svenska med didaktisk inriktning, red. G. Rudvall, Malmö: Lärarhögskolan, 1998, s. 211-230


Referee-granskade artiklar

”The Issue of The Literary Canon in The Swedish School System” i The Literary Canon Approaches to The Teaching Literature in Different Contexts, red. Florentina Sâmihăian, Bukarest: Editura Universitătii din Bucureşti, Rumänien, 2010, s. 37-42

“Vad samtalar man om i litteraturundervisningen?”, i Sjätte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal, red. A. Palmér, Uppsala universitet, 2009, s. 150-161

”Röster i kanon – Om blivande svensklärares reflektioner över en litterär kanon i svenska skola. En rapport från ett pågående forskingsprojekt”, i Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning. Tala, lyssna, skriva, läsa, lära – modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv, red. A. Sigrell, Umeå universitet, 2007, s. 113-123

”Också var det pojkarna …”, i Från Eden till damavdelningen. En vänbok till Christina Sjöblad, red. Bibi Jonsson, Karin Nykvist & Birthe Sjöberg, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lunds universitet, 2004, s. 301-312

”Fritidsläsning – bara en privatsak?”, Svensklärarföreningens årsbok, 2003, s. 105-118

”Med genus som glasögon: En titt på barn- och ungdomslitteraturen”, i Genusperspektiv, undervisning och lärande, red. Christina Carlsson Wetterberg, Lunds universitet, Centrum för genusvetenskap, (tillsammans med Helene Ehriander), 2000, s. 42-48

Övriga artiklar i urval

Artikel i Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, www.skbl.se, 2018

”Flickor läser för livet – och av lust”, i Pedagogiska magasinet nr 4, 2003, s.70-74

”Om läsningens lust och om en gemenskap runt läsupplevelser” i Lisetten nr 4, 2002, s. 12-15

”Arbetet med den nya kursplanen i svenska”, i Skolbarn nr 4, 2000, s. 9-14

”Svenska på högstadiet”, i Svenska i skolan nr 3, 1997, s. 38-42

”Barn och uppfostran hos Ellen Key”, i Signum nr 2, 1996, s. 46-49

Publikationer i DiVA, Uppsala universitet

Artiklar (4)

 • Ulfgard, M. (2014). Berättelsens möjligheter. Lärares reflektioner över fiktion. Red. Linn Areskoug & Helen Asklund. Studentlitteratur. Lund 2014. Samlaren, Uppsala: Svenska Litteratursällskapet. 135: 350-351 DiVA Ladda ner fulltext
 • Ulfgard, M. (2003). Flickor läser för livet – och av lust. Pedagogiska magasinet DiVA
 • Ulfgard, M. (2002). Om läsningens lust. Lisetten - Riksförbundet lärare i svenska som andra språk DiVA
 • Ulfgard, M. (1996). Barn och uppfostran hos Ellen Key. Signum Uppsala. DiVA

Böcker (2)

 • Ulfgard, M. (2015). LÄRA LÄRARE LÄSA: Om utbildning av svensklärare och litteraturundervisning i skolan. DiVA
 • Ulfgard, M. (2002). För att bli kvinna – och av lust: En studie i tonårsflickors läsning. Diss. DiVA

Kapitel i bok (12)

 • Ulfgard, M. (2016). "Karlfeldt i skolan. Om litteraturundervisning och bildning i förvandling". I Ola Nordenfors & Eva-Britta Ståhl (red.) Karlfeldt & Co - den förlorande generationen?, Karlfeldtsamfundet. 60-82 DiVA
 • Ulfgard, M. (2013). ”Resor från skolbänken? – Om iscensättningen av litteraturläsning i grundskolans läroböcker i svenska”. I Annette Årheim, Lars Elleström, Peter Forsgren & Maria Olaussen (red.) Resor i tid och rum, Göteborg & Stockholm: Makadam Förlag. 371-391 DiVA
 • Ulfgard, M., Krogh, E., Penne, S. (2012). ”Oppsummering. Den nordiske skolen, finns den?”. I Nikolaj Frydensbjerg Elf & Peter Kaspersen (red.) Den nordiske skolen – finns den? , Oslo: Novus forlag. 244-258 DiVA
 • Ulfgard, M. (2012). ”Den polyparadigmatiska modersmålsläraren: Inte ’antingen eller’ utan ’både och’. Om den komplexa legitimeringen av modersmålsämnet”. I Nikolaj Frydensbjerg Elf & Peter Kaspersen (red.) Den nordiske skolen – finns den? , Oslo: Novus forlag. 122-145 DiVA
 • Ulfgard, M. (2012). ”Lagom annorlunda? Om konstruktionen av genus och etnicitet i Gunilla Bergströms Alfons och soldatpappan” . I Sara Kärrholm & Paul Tenngart (red.) Barnbokens värden och värderingar, Lund: Studentlitteratur. 205-223 DiVA
 • Ulfgard, M. (2009). In i texten – ut i livet: Om lärarutbildningens kurslitteratur. I Lena Kåreland (red.) Läsa bör man…? , Stockholm: Liber. 144-165 DiVA
 • Ulfgard, M. (2009). Vad samtalar man om i litteraturundervisningen?. I Anne Palmér (red.) Muntlighetens möjligheter – retorik, berättande, samtal Uppsala: Smdi. DiVA
 • Ulfgard, M. (2007). Röster i kanon – Om blivande svensklärares reflektioner över en litterär kanon i den svenska skolan: En rapport från ett pågående forskningsprojekt. I A. Sigrell (red.) Tala, lyssna, skriva, läsa, lära – modersmålsundervisning i ett nordiskt perspektiv Umeå universitet: Smdi. DiVA
 • Ulfgard, M. (2004). Också var det pojkarna …. I Bibi Jonsson, Karin Nykvist & Birthe Sjöberg (red.) Från Eden till damavdelningen Lund: Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen. DiVA
 • Ulfgard, M. (2004). Också var det pojkarna …. I Bibi Jonsson, Karin Nykvist & Birthe Sjöberg (red.) Från Eden till damavdelningen Lund: Lunds universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen. DiVA
 • Ulfgard, M. (2003). Fritidsläsning – bara en privatsak? . I Svensklärarföreningens årsbok Svensklärarföreningen. DiVA
 • Ulfgard, M., Ehriander, H. (2001). Med genus som glasögon: En titt på barn- och ungdomslitteraturen. I Genusperspektiv Lund: Lunds universitet, Centrum för genusvetenskap. DiVA

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Övrigt

Maria Ulfgard

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin