Maria Westman

Kort presentation

Jag är docent i didaktik med inriktning svenska vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier. Här arbetar jag med undervisning i och forskning om språk och språkutveckling. Mitt forskningsintresse rör främst skrivande och skrivutveckling på olika nivåer. Jag ingår i forskargruppen STOLP http://www.edu.uu.se/forskning/didaktik/stolp/.

Biografi

Forskningsintresse

Mitt forskningsintresse är språkets betydelse för lärande samt språkutveckling i vidare perspektiv. Skriftbruk och skrivande är andra intresseområden.

Min avhandling Skriftpraktiker i gymnasieskolan. Bygg- och omvårdnadselever skriver (2009) undersöker skriftbruket i yrkesprogram på gymnasieskolan. I studien undersöks vilken plats och funktion skrivande har inom samtliga ämnen i de två klasserna, för att få en bild av de skriftpraktiker eleverna skapar och finns i. Undersökningen lyfter fram att varken bygg-eller omvårdnadsklassen använder skrivande i hög grad. Skrivandet används dock på delvis olika sätt och i olika omfattning.

Mellan 2011 och 2014 genomfördes projektet Digitaliseringen av skolans tidiga literacypraktiker. I projektet undersöktes initialt hur metoden Att skriva sig till läsning ASL implementeras och används i en kommun i mellersta Sverige. Projektet fördjupades med av hur framför allt elevers skrivande utvecklas då skrivundervisningen digitaliseras under en längre period.


Publikationslista

Bok

Westman, Maria 2009. Skriftpraktiker i gymnasieskolan: bygg- och omvårdnadselever skriver. Diss. Stockholms universitet.

Hultin, Eva, Westman, Maria 2014. Att skriva sig till läsning : erfarenheter och analyser av det digitaliserade klassrummet . Gleerups, 2014. Bok.

Artiklar

Westman Holmsved, Maria 2005. Skriftspråkliga praktiker på gymnasieskolan: Elever i en bygg- och en omvårdnadsklass skriver. I: Perspektiv på didaktik. Svenskämnet i fokus, Stockholm: Natur och kultur, 2005

Westman Holmsved, Maria 2006. Skrivkompetenser i gymnasieskolan. I: Språkforskning på didaktisk grund: Rapport från ALSA:s höstsymposium 2005, Uppsala: Svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap, 2006, 298-309

Westman, Maria 2011. Yrkeslärares tankar om text. I: Bartoldsson, Å. & Hultin E. (red.) Praktiknära utbildningsforskning vid Högskolan Dalarna. 2:2011.

Refereegranskade artiklar:

Westman, Maria 2010. Skrivande: en lärandepotential på yrkesinriktade gymnasieprogram. I: Adleman. K (red) Nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning (2010). Att bygga broar - kulturella, språkliga och mediala möten. [Uppsala]: SMDI.

Hultin, Eva, Westman, Maria. 2013 Early Literacy Practices go Digital. Literacy Information and Computer Education Journal (LICEJ), 2013, Vol. 04, No. 02.

Westman, Maria 2013. Fyll i och skriv på!: Analys av skrivuppgifter i läromedel i svenska för årskurs 4. I Dagrun Skjelbred & Aslaug Veum (red.) Literacy i laeringskontekster, Oslo: Cappelen Damm Akademisk. 201-211.

Hultin, Eva, Westman, Maria. 2013.Literacy Teaching, Genres, and Power, Educational Enquiry, 2013, Vol. 04, No. 02, 279-300.

Konferensbidrag:

Hultin, Eva, Westman, Maria. Changing learning conditions when early literacy practices go digital, the 40th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association: 2012. Konferensbidrag: refereegranskat.

Hultin, Eva, Westman, Maria. Digitalization of Early Literacy Practices, Proceedings of Canadian International Conference on Education, Guelph, Canada 18-21 juni 2012: 2012. Konferensbidrag: refereegranskat.

Hultin, Eva, Westman, Maria. Genres in Transformation in Digital Classrooms, The 41st Annual Congress of the Nordic Educational Research Association Disruptions and eruptions as opportunities for transforming education 2013. Konferensbidrag: refereegranskat.

Hultin, Eva, Westman, Maria. Förhandlingar och maktkamper i ett kollektivt textbygge. Svenska med didaktisk inriktning 11/Nordiska konferensen för modersmålsdidaktik 4, Göteborgs universitet, 5-6 december 2013. Konferensbidrag: refereegranskat

Hultin, Eva, Westman, Maria. Collective and Individual Literacy Strategies in the Process of Writing within a Digitalized Classroom, 2014. Applied Linguistics AILA, Brisbane, 2014 Konferensbidrag: refereegranskat

Hultin, Eva, Westman, Maria. "(Re)using Literacy Resources and Strategies in Collective and Individual Writing in the digital classroom" in NERA-Nordic Educational Research Association Conference "Marketisation and Differentiation in Education", March 4-6, 2015, Göteborg, Sweden. Konfrensbidrag:refereegranskatPublikationer

Urval av publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Övrigt

Maria Westman

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin