Maria Hansson

Forskning

Forskningsintressen

Genusstudier och paratopi. Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler, Selma Lagerlöf, 1800-/1900-talslitteratur – särskilt moderna genombrottets, samtida populärkultur och TV- serier.

Jag har varit svensk lektor och är fortfarande forskare i litteraturvetenskap på skandinavistikinstitutionen vid Sorbonne i Paris. Jag undervisar dessutom i svenska vid Svenska institutet i Paris. I min avhandling från 2019 diskuterade jag folktron i ett antal realistiska romaner och noveller av Victoria Benedictsson, Anne Charlotte Leffler och Selma Lagerlöf med inriktning på genus och mot bakgrund av olika teorier (Genette, Showalter). Jag ställer mig frågan hur en kvinnlig författare kunde göra sin röst hörd i slutet av 1800-talet när hon inte fick verka i det offentliga rummet. Jag har därefter arbetat tillsammans med Anna Nordlund och Anna Forssberg på ett projekt om Selma Lagerlöfs liv och verk i fransktalande länder, ett symposium vid Sorbonne Université finansierat av Svenska Akademien och Svenska institutet vars syfte var att sprida kunskap om den forskning som finns om Lagerlöf både i Sverige och internationellt, att öka det franskspråkiga forskar-, översättar- och utgivningsintresset för Lagerlöfs verk samt att samla in kunskap om franskspråkig forskning och översättningar av Lagerlöf till franska. Jag har medverkat i en rad franska antologier med studier om det fantastiska ur ett genusvetenskapligt och samhällskritiskt perspektiv, samt om bildningsromanen, den nordiska deckaren och TV-serier, folktrons plats i samhället, konst i litteraturen, kvinnliga författare, det moderna genombrottet, Henrik Ibsen, Folkhemmet och Sverigebilden genom tiderna.

Nuvarande projekt

1) Ett publikations- och översättningsprojekt från symposiet om Selma Lagerlöf. Projektet är finansierat av Selma Lagerlöf-sällskapet och REIGENN Sorbonne Université och pågår till slutet av 2024. Resultatet ska bli två antologier, en på svenska, som ges ut som Selma Lagerlöf- sällskapets årsbok 2024 och en på franska hos förlag Orizons. Det genomförs i samarbete med docent Anna Nordlund (Uppsala) och docent Anna Forssberg (Karlstad).

2) Ett projekt kring kvinnoskildringar i naturalistiska verk. Ambitionen med projektet är dels att synliggöra överensstämmelser mellan olika europeiska författare, dels att fördjupa och förstå den patriarkala synen på kvinnor som de manliga författarna speglade i sina verk. Syftet är att undersöka hur de skandinaviska litterära debatterna kring sedlighetsfrågor, jämställdhet och kvinnors livssituationer sätts in i ett större internationellt sammanhang. Projektet är tvärvetenskapligt och sammanbinder litteraturvetenskap, idé- och mentalitetshistoria, genusforskning och kultursociologi. Projektet har fått finansiering av Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

3) Ett projekt om Osynliga kvinnliga författare 1870–1914, som syftar till att lyfta fram osynliggjorda författare från hela Norden och studera deras samtids mottagande (anekdot, kritisk diskurs, biografiska element…) för att förstå hur litteraturhistorien konstruerar representationerna av kvinnliga författare. Det genomförs i samarbete med professor Corinne François-Denève (UHA, Université Haute-Alsace).

4) Ett projekt om sekelskiftslitteratur och konst. Jag använder mig av begreppet paratopi, en teori av Dominique Maingueneau. Projektet är tvärvetenskapligt och sammanbinder litteraturvetenskap, idé- och mentalitetshistoria, genusforskning, kultursociologi och konsthistoria.

Maria Hansson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin