Jonatan Samuelsson

Forskare vid Institutionen för idéhistoria

E-post:
jonatan.samuelsson@idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA
ORCID:
0000-0002-1450-5857

Kort presentation

Forskare i det av Vetenskapsrådet finansierade projektet Sjukdomens organisation: Mobiliseringen av patienter i 1900-talets medicin (VR dnr. 2019-02984)

Forskare i projekten Efterkrigstida medicinjournalistik i svensk press: aktörer, trender och ideal 1945–2000, finansierat av Ridderstads Stiftelse för Historisk Grafisk Forskning, samt Efterkrigstida TV-medicin: medicinska magasin i Sveriges Television 1965–1995, finansierat av Wahlgrenska Stiftelsen.

Verksam vid Uppsala och Umeå universitet.

Biografi

Medlem av styrelse och redaktionsråd för föreningen/skriftserien Mediehistoriskt Arkiv

Vik. lektor idéhistoria, Umeå universitet VT2023

Fil. dr. idéhistoria, Umeå universtiet, 2022. Avhandling: Kunskap, kontrovers och kvicksilver: debatten om amalgamförgiftning i det sena 1900-talets Sverige

Fil. kand & fil. mag. i idéhistoria, Umeå universitet, 2016

Artistbokare & programansvarig, Arvikafestivalen, 2006-2010

Forskning

I min forskning intresserar jag mig främst för medicinens och mediernas 1900-talshistoria. Särskilt fokuserar jag på hur föreställningar om sjukdom, hälsa, patientskap, kunskap och medborgarskap uppstått och förhandlats i skärningspunkten mellan medicin, journalistik och organiserade patienter under den svenska moderna historien.

Jag disputerade i idéhistoria vid Umeå universitet i mars 2022. Min avhandling handlar om den svenska kontroversen om tandlagningsmaterial och ohälsa, som utspelades i mediala, politiska och vetenskapliga sammanhang under 1980- och 90-talen. Jag studerar i avhandlingen hur debatten om den s.k. orala galvanismen uppkom i slutet av sjuttiotalet, hur denna övergick till att handla om amalgam och kvicksilverförgiftning under det tidiga 1980-talet, och hur denna kontrovers sedan tog sig uttryck hos olika aktörer och på olika arenor.

Bland mina övriga forsknings- och undervisningsintressen kan nämnas medie-, medicin- och teknikhistoria mer generellt, samt relationen mellan vetenskap och samhälle i bred bemärkelse.

Jonatan Samuelsson

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin