Clara Iversen

Akademiska meriter:
Docent

Kort presentation

Jag har min bakgrund i socialpsykologi och mina forskningsintressen handlar om hur deltagare i möten inom hälso- och sjukvård och socialtjänst hanterar delad förståelse. Min nuvarande forskning berör social interaktion på hjälplinjer och samspel mellan människor och sociala robotar.

Biografi

Nätverk

 • CASW - The Conversation Analysis and Social Work Special Interest Group in the European Social Work Research Association
 • Crisis Network
 • Nordisk forskning om stöd till barn som bevittnat våld i familjen, 2008-2011
 • Talk, Text and Tools: Scandinavian Interdisciplinary Health Communication Research, 2012-2014

Forskargrupper

 • Samtal i socialt arbete, 2024-
 • Emotion, Justice and Interaction, 2020-2024
 • Samtalslabbet, EDU, Institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet
 • Utsatta barndomar, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2010-2013
 • Välfärd och livslopp, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, 2012-
 • The Uppsala Laboratory of Economic Sociology, Sociologiska institutionen, 2015-

Seminarier

 • Medlem i Diskursseminariet, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, 2007-2014

Priser

 • 2013 Top Student Paper Award, The Language and Social Interaction Division at the Annual Conference of the International Communication Association, London. "Believability: Epistemic stance in interviews with abused children"

Stipendier

 • 2011. Short term scientific mission within the COST scientific programme on Bio-objects and their boundaries: Governing matters of the intersection of society, politics, and science.
 • 2011. Anna Maria Lundgrens resestipendium, Smålands Nation: Studier vid SATSU, the University of York, United Kingdom mellan 3/1-2012 och 20/3-2012.
 • 2012. Anna Maria Lundgrens resestipendium, Smålands Nation: besök vid DARG, Loughborough University, mellan 26/5-2013 och 22/6-2013.

Undervisning

 • Samtal och kommunikation i socialt arbete
 • Theories in Social Psychology, Sociologiska insitutitonen, Uppsala universitet
 • Introduktion till sociologi, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Introduktion till samhällskunskp för lärare, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Symbolisk interaktionism, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Diskursanalys, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Utsatthet i barndomen I och II, socionomprogrammet, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Riskbedömning, socionomprogrammet, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet
 • Barn som upplever våld i nära relationer, Borlänge kommun
 • Ett kontextuellt perspektiv på stöd till barn som upplever våld i hemmet (inbjuden föreläsare), Nationellt centrum för kvinnofrid.
 • Stöd till barn som upplevt våld: ett kontextuellt perspektiv (inbjuden föreläsare), Stickans mansmottagning, Gävle
 • Makt och motstånd i socialt samspel (inbjuden föreläsare), Centrum för hållbar utveckling, Uppsala
 • Kommunikation, Mälardalens högskola

Forskning

Pågående projekt

Bemötande av suicidalitet i socialtjänsten: En kunskapsinventering om suicidprevention inom åldrande och funktionsnedsättning

Clara Iversen & Marie Flinkfeldt

Finansiär: Forte

Socialtjänsten möter ofta personer som brottas med självmordstankar, som en akut eller kronisk situation. Ändå är det sociala arbetet inom suicidprevention ett outforskat område vilket avspeglas i bristen på träning i socionomutbildningen och bland praktiker. Projektet syftar till att motverka denna brist genom att – i samverkan mellan socialtjänsten i Uppsala kommun och Institutionen för socialt arbete vid Uppsala universitet – identifiera kunskapsbehov i förhållande till bemötande av brukares suicidalitet, med specifikt fokus på åldrande och funktionsnedsättning. Projektet är tvåårigt och genomförs genom 1) samverkansworkshops med forskare, brukare och nyckelpersoner inom Vård- och omsorgsförvaltningen för att koppla kunskapsbehov till brukarbehov och organisatoriska villkor; 2) tematisk analys av intervjuer med yrkesverksamma socionomer för att identifiera kunskapsbehov; och 3) utveckling av en införandestrategi för att bemöta kunskapsbehov.

Meningsskapande samtal på ålderns höst: Utveckling av självmordspreventivt samtalsstöd för ett produktivt bemötande av äldre personer på telefonlinjer

Clara Iversen & Marie Flinkfeldt

Finansiär: Forte

Kommunikation kan vara suicidpreventiv och stödlinjer har en viktig funktion genom att erbjuda lättillgängligt stöd, men det finns lite kunskap om hur sådana samtal fungerar i praktiken. Projektet syftar till att kunskap om bemötandet på stödlinjer av äldre personer med psykisk ohälsa och/eller självmordstankar. Projektet är treårigt och genomförs i fyra steg: 1) Paneldiskussioner med organisationsföreträdare; 2) Samtalsanalys av inspelade samtal till stödlinjer; 3) Forskningsbaserade workshops med praktiker som ger möjlighet till reflektion samt ger forskarna återkoppling på preliminära samtalsanalyser; och 4) Utveckling av resurser för samtalsträning baserat på forskningsresultaten.

Digitalt emotionsarbete i äldreomsorgen

Marcus Persson, Elin Thunmann, Clara Iversen & David Redmalm

Finansiär: AFA försäkring

Avslutade projekt

Ord om självmord: Kommunikativ suicidprevention baserad på hjälpsökandes och volontärers meningsskapande

Clara Iversen

Finansiär: Forte

Projektet syftar till att utveckla en modell för kommunikativ suicidprevention som svarar mot tre samhälleliga behov: information om preventiva åtgärder, datoriserad riskdetektion och skyddande bemötande av personer som kommunicerar självmordsintention. Suicidpreventiva åtgärder är under utveckling på många områden i Sverige, primärt kopplat till biologiska, miljömässiga och sociala orsaker till självmord. Men eftersom självmord är en frivillig handling och därför mycket svårare att förutsäga än till exempel sjukdom måste suicidpreventionen ta hänsyn till individers tolkningar av sådana faktorer - individers tolkningar är det som gör självmord till en meningsfull lösning på problem. Det saknas dock aktuell, empiriskt baserad kunskap om hur självmordsnära personer i samspel med andra tolkar sin situation. Detta projekt syftar till att fylla denna kunskapslucka genom att på en både detaljerad och omfattande nivå undersöka hur självmord görs meningsfullt i ett sammanhang där självmordstankar kommuniceras på en daglig basis: på en självmordshjälplinje. Liksom självmordsforskning i stort domineras forskning om självmordshjälplinjer av kvantitativa studier baserade på forskares klassificeringar av identitetskategorier och sociala handlingar som teoretiskt bedömts som betydelsefulla vid självmord. Forskarnas kategorier sammanfaller dock inte nödvändigtvis med hur självmordsnära individer förstår sin situation och andras bemötande. Därför är det avgörande att, i den intensive utvecklingsperiod av suicidprevention som Sverige nu befinner sig, komplettera forskarnas definitioner med studier av hur hjälpsökare och volontärer själva förhandlar fram betydelsen av självmord.

Projektets design utgår från kvalitativa och kvantitativa analyser av webb- och telefonbaserade samtal till Sveriges första självmordslinje. Resultatet kommer att användas i utvecklingen av informationsmaterial, datoriserad riskdetektion och kommunikationsträning för volontärer.

Material relationships in action: the social psychology of social robots in dementia care

Marcus Persson, Clara Iversen & David Redmalm

Finansiär: Vetenskapsrådet

Work environment in robotized dementia care: how social robots affect care workers' practice and work environment

Marcus Persson, Clara Iversen & David Redmalm

Finansiär: AFA försäkringPublikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Clara Iversen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin