Thure Stenström

Biografi

CV

Thure Stenström, f. 12 april 1927 i Roma, Gotlands län. Föräldrar: lantbrukaren Oskar Stenström och Elisabeth, f. Björklund. Student i Visby 1947. Fil dr i Uppsala 1961. Docent och extra universitetslektor i litteraturhistoria med poetik vid Uppsala universitet 1961–67. Gästprofessor i skandinavistik och komparativ litteraturforskning vid Harvard University, USA, 1968–69. Lärostolsinnehavare i litteraturvetenskap i Uppsala 1971–1993. – Gästföreläst i Paris, London, Prag, Zürich, Los Angeles, Minneapolis, Madison, Köpenhamn, Reykjavík, Åbo och Oslo. – Ordförande i Svenska Litteratursällskapet 1975–85.

Under åren 1963–2013 medarbetade jag på Svenska Dagbladets kultursida, med bland annat 243 understreckare. – Gift 1955 med gymnasieadjunkten Marie-Louise Hjorth, dotter till rektor Einar Hjorth och folkskollärare Essan, f. Höjer. Dotter: Emma Elisabeth, f. 1964, ekon. dr, docent vid Handelshögskolan i Stockholm. Se vidare memoarboken I alma maters tjänst. En Uppsalaprofessor ser tillbaka (Stockholm: Atlantis, 2004)

Forskningsintressen

I min forskning har jag företrädesvis behandlat litterära, idéhistoriska, filosofiska och religiösa ämnen. I Nationalencyklopedin omtalad som ”ledande i svensk idéhistorisk litteraturforskning”.

Pågående forskning

Senaste bok utgiven på 96-årsdagen. Vid min exceptionellt höga ålder planlägger jag inga nya forskningsprojekt.

Utmärkelser och ledamotskap

Invald som arbetande ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien i Stockholm (1984) och som utländsk ledamot av dess båda systerakademier i Köpenhamn och Oslo: Det Kongl. Danske Videnskabernes Selskab (1982) och Det Norske Videnskaps-Akademi (1993). Jag är också invald i Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala (1979) och har varit dess preses 1992–93 samt i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala och har varit dess ordförande 1987– 88.

Bland utmärkelser kan nämnas Warburgska priset (Vitterhetsakademien), Schückpriset (Svenska Akademien), Letterstedtska författarpriset (Vetenskapsakademien), Samfundet De Nios särskilda pris för ”framstående gärning i litteraturens och kulturens tjänst”, H. M. Konungens medalj 8:de storleken, Rudbeckmedaljen (för ”framstående vetenskapliga insatser”, särskilt ”resultat vunna vid Uppsala universitet”) från Uppsala universitet och Ordre des palmes académiques från franska regeringen. – År 2001 teologie hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Hobbies

Gotländsk kulturhistoria, klassisk musik, särskilt barockmusik och kyrkomusik. Författarskap på klassisk grekiska. Efter studier för domkyrkoorganisten Ludvig Siedberg i Visby avlade jag organist- och kantorsexamen (examinator Henry Weman, Uppsala 1945) med Olallo Morales och Otto Olsson som censorer från Musikaliska Akademien och är fortfarande utövande cembalist.

Publicerat

Min produktion inom litteraturforskning och kulturjournalistik fram till och med år 2001 är förtecknad i bokform och finns utgiven av Svenska Litteratursällskapet under titeln Thure Stenström Bibliografi 1940–2001, Uppsala 2002 (Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet nr 44, 96 sid, ISBN 91-87666-30-8). Tillsammans med utgivna skrifter även efter år 2002 omfattar bibliografin f.n. inte fullt tusen poster. En rad arbeten, större och mindre, finns elektroniskt tillgängliga på Uppsala universitets plattform för egna publikationer, DIVA.

Större arbeten

Den ensamme. En motivstudie i det moderna genombrottets litteratur. (doktorsavhandling, Uppsala univ.) Natur & Kultur, Sthlm 1961

Berättartekniska studier i Pär Lagerkvists, Lars Gyllenstens och Cora Sandels prosa. Föreläsningar vid Geijersamfundets sjätte akademiska sommarkurs i Ransäter 1960, Bonniers, Sthlm 1964

Existentialismen. Studier i dess idétradition och litterära yttringar. Natur & Kultur, Sthlm 1966. Fjärde upplagan, Almqvist & Wiksell International, Sthlm 1991

Existentialismen i Sverige. Mottagande och inflytande 1900–1950. (Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum 13), Almqvist & Wiksell International, Sthlm 1984

Romantikern Eyvind Johnson. Tre studier. Walter Ekstrand bokförlag, Sthlm 1978

Gyllensten i hjärtats öken. Strövtåg i Lars Gyllenstens författarskap, särskilt Grottan i öknen. (Acta Universitatis Upsaliensis, Historia litterarum 19), Uppsala 1996

I alma maters tjänst. En Uppsalaprofessor ser tillbaka. Memoarer, Atlantis, Sthlm 2004

Ingemar Hedenius heliga rum: Sofokles – Kierkegaard – Mozart. (Svenska Litteratursällskapets i Uppsala skriftserie, nr 50), Atlantis, Sthlm 2011

Utsikter och insikter, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet, Meddelanden nr 9, Uppsala 2014

Den glömde Gyllensten, Artos & Norma Bokförlag, Skellefteå 2018

Torgny Lindgren och musiken (Skrifter utgivna av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Acta Societatis Litterarum Humaniorum Regiae Upsaliensis, nr 52), Uppsala 2021

Utsikter och Insikter. Andra samlingen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. Meddelanden nr 10, Uppsala 2023

Urval uppsatser

Albert Camus Caligula (i: Drama och teater), Sthlm 1968

Livsåskådningar i skönlitteraturen. (i: Livsåskådningsforskning. Från symposium i Uppsala, arr. av Teologiska fakulteten 7–10 januari 1977. Acta Universitatis Upsaliensis. Symposia Universitatis Upsaliensis Annum Quingentesimum Celebrantis, 4), Sthlm 1977

Att tolka Bygmester Solness (i: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala Årsbok 1979-80), Uppsala 1981

Geijer−diktarmusikern. Dialogföreläsning med professorn i musikvetenskap Ingmar Bengtsson vid symposium i Uppsala den 12 och 13 januari 1983 (i: Geijerjubiléet i Uppsala), Uppsala 1983

Bach på svenska. Om Matteuspassionen som svenskt ordkonstverk (i: Analytica. Studies in honour of Ingmar Bengtsson 2 March 1985), Sthlm 1985

Le courant existentiel suédois. Contexte international et traits spécifiques (i: Nouvelles de la République des Lettres 1986-II), Prismi, Naples 1986

Prokofievs mystik. Om den femte pianokonserten (i: Mystik och verklighet. En festskrift till Hans Hof), Delsbo 1987

Y a-t-il un mouvement des années 40 commun au Danemark, à la Suède et à la Norvège? (i: Revue de Littérature Comparée, Avril-Juin 1988, No 2). Didier Érudition, Paris 1988

Tid och evighet i Gotlandslitteraturen. (i: De hundra kyrkornas ö, 1990), Visby 1990

Antonios − eremit i stort sällskap. Föredrag vid Vitterhetskademiens årshögtid den 20 mars 1990 (i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1992), Sthlm 1992

Identitetsförsvar och identitetsförlust. Reflexioner kring ett Hjalmar Bergman-tema (i: Att bygga sju världar… Konst och konstruktion i Hjalmar Bergmans romaner, Symposium i Uppsala 1992, Hjalmar Bergman Samfundet, Uppsala 1993)

Minnesbilder från Det kongelige Bibliotek (i: Sådan set – Erindringer fra og om Det kongelige Bibliotek), Khvn 1993

Les relations culturelles franco-suédoises de 1870 à 1900 (i: Une amitié millenaire. Ouvrage publié sous d´égide de l´Académie Royale Suédoise des Belles-Lettres, de l´Histoire et des Antiquité), Beauchesne, Paris 1993

Fiction and metafiction in Lars Gyllensten´s Work (i: A Century of Swedish Narrative. Essays in Honour of Karin Petherick), Norvik Press, Norwich 1994

Med diktaren på orgelpallen (i: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens Årsbok 1994), Sthlm 1994

Under palmer och aspidistrar. Om sekelskiftets svenska kulturläge (i: Liv – verk – tid. Till biografiskrivandets renässans, En bok utgiven av Kungl. Musikaliska Akademien och Riksbankens Jubileumsfond, Kungl. Musikaliska Akademiens skriftserie, nr 82), Sthlm 1995

Lyrikern Gustaf Larsson – som jag ser honom (i: Studier kring Gustaf Larsson och hans verk), Visby 1996

Minerva och murvlarna (i: Massmedierna och humaniora, utg. av Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala), Uppsala 1996. – I bearbetad och utvidgad form som föreläsning i Det Norske Videnskaps-Akademi den 15 mars 2001: Minerva och massmedia. Om humanistens roll i modern offentlighet (i: Det Norske Videnskaps-Akademi Årbok 2001), Oslo 2003

Den femte evangelisten och ett par till. Något om Bibeln i tonkonsten (i: Bibeltolkning och bibelbruk i Västerlandets kulturella historia, Från symposium i Vitterhetsakademien den 27 oktober 1997, Konferenser 45, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien,) Sthlm 1999

Personligt om Proust (i: Marcel Proust – hans tid, hans värld, från symposiet ”På spaning efter Marcel Proust” den 12 febr. 1999 i Alliance Française d´Upsal), Uppsala 2000

Søren Kierkegaard och liljorna på marken. Högtidsföreläsning i samband med hedersdoktoratet i teologi i Uppsala den 3 juni 1999 (i: Svensk Teologisk Kvartalskrift, 2001, nr 3), Lund 2001.

Bildligt och bokstavligt i evangelierna (i: Samtal på väg. En vänbok till Jonas Jonson, utg. Strängnäs stift), Sthlm 2005

Kierkegaards fideism (i: Att tänja på gränser. Red. Karl-Erik Tysk, Ovansjö-Järbo pastorat), Skara 2005

Penelope und Melanthos Sohn. Erörterungen zu Eyvind Johnsons ´Die Heimkehr des Odysseus´ und Homers Odyssee (i: Συγχάρματα. Studies in Honour of Jan Fredrik Kindstrand, Acta Universitatis Upsaliensis, Studia Graeca Upsaliensia 21), Uppsala 2006

Bildligt och bokstavligt. Esoteriskt och exoteriskt (i: Avslöja eller dölja. Bildspråkets funktioner, Från symposium den 14 mars 2005 i Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala), Uppsala 2008

Ingemar Hedenius, Kierkegaard och Sofokles. Från symposium i Uppsala den 5 april 2008 på hundraårsdagen av Ingemar Hedenius födelse, arrangerat av Filosofiska institutionen (i: Filosofisk tidskrift, april 2009), Sthlm 2009

En diktarjurist under strecket. Om professor Stig Strömholm som författare av 338 understreckare i SvD (i: Stig Strömholms tryckta skrifter 1942–2011. Bibliografi sammanställd av Brita Alroth. Med sex inledande essäer. Red. Sven-Erik Brodd, Lennart Elmevik, Per Ström, Acta Universitatis Upsaliensis. Skrifter rörande Uppsala universitet. C. Organisation och historia, nr 90), Uppsala 2011

Juristen i ord, ton och bild. (i: I lag med böcker. Festskrift till Ulf Göranson. Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis, Vol. XLVI), Uppsala universitet, Uppsala 2012. Bearbetad och utökad version av ”Juristen i litteraturen, musiken och konsten”. Föredrag vid De Badande Wännernas högtidsdag i Visby den 9 juli 2002, (i: Sällskapet DBW Minnesblad 2002, Visby 2002, senare omtryckt i förlaget Eddy.se.ab jul- och nyårshälsning 2004–2005), Visby 2004

Dag Hammarskjöld och fransk litteratur (i: Kungl. Humanistiska Vetenskaps-Samfundet i Uppsala, Årsbok 2011), Uppsala 2013. – Bearbetad och förkortad version över samma ämne (i: Le Nord à la lumière du Sud. Mélanges offerts à Jean- François Battail. Hors-série 3: Deshima. Revue d´histoire globale des pays du Nord. Départements d´études néerlandaise et scandinave, Université de Strasbourg), Strasbourg 2013

Intervju med konstnären Björn Evensen 1990, (i: Björn Erling Evensen. Text Marita Jonsson, Foto Helge Jonsson och Marita Jonsson. With text in English, Körsbärsgården förlag, Sundre 2013. ‒ Omtryckt och översatt efter ”Björn Evensen och det enda nödvändiga. Ett samtal på Stora Hammars”, Konsttidningen, nr 1 Nov. 1990‒Jan 1991, s. 12-14.

Sweden and European Literature. Reception and feedback 17th ‒ 21st centuries. Föreläsning vid symposium i Vitterhetsakademien i nov. 2012 under medverkan av svenska deltagare samt ledamöter från The Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrad , i: Sweden-Serbia and Europe. Periphery or not? KVHAA konferenser nr 85, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien, Sthlm 2014, s. 40–48.

Anteckningar om Lars Gyllensten och döden. i: ”Om det man inte kan tala måste man sjunga”, Festskrift till Eva-Britta Ståhl (Redaktion: Peter Degerman, Anders Johansson & Eva Söderberg), Litteraturvetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, 2015, s. 233–264.

Språken, modersmålet och känslan – kommunikation i en globaliserad värld. Föreläsning den 4 juni 2014 vid symposium, där Vetenskaps-Societeten hyllar sin avgående sekreterare Lars-Olof Sundelöf, i: Sundelöfs Societet. (Red. Mats Almgren, Ulla Birgegård, Kristina Glimelius.) Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala, Uppsala 2015, s. 89 –102.

Om biografiers sanningsvärde. i: Konstellationer. Festskrift till Anna Williams Redaktion: Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttää och Åsa Warnqvist, Sthlm: Gidlunds förlag 2017, s. 268 ̵ 276. Även i Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, nr 71.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Övrigt

Thure Stenström

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin