Schablonsemester

Enligt lokalt kollektivavtal ska lärares* årssemester förläggas sammanhängande till den undervisningsfria delen av sommaren med början från måndag efter midsommar, så kallad schablonsemester. Schablonsemester läggs ut årligen i oktober av Löneenheten på HR-avdelningen, vilket innebär att du själv inte behöver ansöka om semester.

Förläggning av schablonsemestern påverkas inte av att enstaka dagar, totalt högst tio semesterdagar, beviljas och tas ut före midsommar. Resterande årssemester läggs nämligen ut schablonmässigt med början måndagen efter midsommar.

Om du planerar att vara 100 % föräldraledig/tjänstledig i mer än 10 dagar under schablonperioden så ska du ansöka om undantag från schablonsemester enligt nedan. Om du har sjukfrånvaro, VAB eller annan frånvaro enstaka dagar under schablonperioden så kommer schablonsemestern att läggas runt dessa dagar.

Önskar du få din semester förlagd till annan tid på året, d.v.s. undantag från schablonsemester, ska du komma överens med prefekt/motsvarande och skicka in blanketten Ansökan om undantag från schablonsemester som du hittar i högerspalten. Blanketten ska vara Löneenheten tillhanda senast den 31 maj. Undantaget gäller för innevarande år. Beviljas undantag ansöker du om semester själv i Primula webb för varje semestertillfälle hela det kalenderåret.

*Lärare avser lärarkategorierna som framgår av anställningsförordningen för universitetet. Även anställda med benämningen forskare, postdoktor, doktorand, assistent med doktoranduppgifter (i avtalet anges den tidigare benämningen assistent i egen forskarutbildning) och amanuens omfattas av de semestervillkor som gäller för lärare.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin