Forskningsutvärdering KoF24

KoF24 vid historisk-filosofiska fakulteten

Vad ska göras inom KoF24?

Uppsala universitet genomför under 2024 en utvärdering av sin forskning under namnet Kvalitet och förnyelse 2024 (KoF24). Det mesta av utvärderingen görs decentraliserat av de olika vetenskapsområdena och fakulteterna inom ramen för en universitetsgemensam modell.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap är det huvudsakliga arbetet med KoF24 delegerat till fakulteterna. Samtliga fakulteter genomför en utvärdering av sin forskning och sina forskningsmiljöer utifrån sina egna förutsättningar.

Varför gör vi KoF24?

Utvärderingen ska stärka universitetets förmåga att bedriva forskning av högsta kvalitet och relevans för att kunna bidra till att göra skillnader i samhället. Genom ökade insikter om egna styrkor och svagheter ökar också universitetets möjligheter att agera utifrån dem för att göra forskningen ännu bättre.

Hur ska KoF24 genomföras?

På vetenskapsområdet har varje fakultet en egen modell för att genomföra KoF24. Detta för att skapa en utvärdering som är så välanpassad till forskningsverksamheten som möjligt så att chansen att få användbara resultat ökar.

Historisk-filosofiska fakultetsnämnden har den 22 augusti 2023 fattat ett beslut om modell för genomförande av KoF24 vid historisk-filosofiska fakulteten (HISTFILFAK 2023/87). Pdf, 508 kB. Modellen fastställer att forskningsutvärderingen ska vara kvalitetsdrivande och tids- och kostnadseffektiv. Fakultetens verksamhet har delats in i elva utvärderingsenheter vilka utgörs av samtliga institutioner vid fakulteten (med institution avses i detta sammanhang även Centrum för genusvetenskap).

Varje institution uppdras att utarbeta en självvärdering som ska innehålla dels en reflektion över forskningsmiljöns styrkor, svagheter och utvecklingsmöjligheter, dels en handlingsplan med förslag till åtgärder riktade mot identifierade svagheter och utvecklingsområden. Självvärderingen ska följa en gemensam mall som fakulteten tillhandhåller. Dessutom kommer varje institution att utvärderas av en bedömarpanel som gör platsbesök i Uppsala och Visby under en vecka i maj 2024.

Sammanlagt utser historisk-filosofiska fakulteten tre bedömarpaneler som utvärderar tre – fyra institutioner vardera (institutionerna har på uppdrag av fakultetsnämnden grupperats i tre olika grupper av fakultetens kvalitetsutskott för forskning och utbildning på forskarnivå, KUF). Bedömarpanelerna ska inlämna sina rapporter senast 30 juni 2024 och därefter uppdras institutionerna att skriva en kort slutrapport enligt en gemensam mall där de får möjlighet att kortfattat kommentera utfallet och de lärdomar och/eller åtgärder som utvärderingen har resulterat i.

Tidsplan för KoF24

På historisk-filosofiska fakulteten genomförs KoF24 enligt följande tidsplan.

22 augusti 2023

Fakultetsnämndbeslut om genomförande av KoF24 vid historisk-filosofiska fakulteten

September 2023

KUF utarbetar anvisningar, grupperar utvärderingsenheterna och anmodar institutionerna att inkomma med förslag på bedömare

25 september 2023

Deadline för institutionerna att inkomma med förslag på bedömare

31 oktober 2023

KUF distribuerar anvisningar och mallar för självvärderingar till institutionerna

1 november 2023

 

Dekanen utser bedömare på förslag från KUF

25 mars 2024

Deadline för institutionernas självvärderingar

1 april 2024

Bedömarna erhåller materialet (självvärdering och övriga underlag)

14–17 maj 2024

Samtliga fakultetens bedömarpaneler gör sina platsbesök under en och samma

vecka

30 juni 2024

Deadline bedömarpanelernas rapporter

30 september

Deadline institutionernas slutrapporter

April 2025

Vetenskapsområden/fakulteter redovisar genomförda forskningsutvärderingar för rektor i samband med forskningsutvärderingskonferensen

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin