Forskningsutvärdering KoF24

KoF24 på Samhällsvetenskapliga fakulteten

Vad ska göras vid fakulteten?

Faktultens utvärdering ska inkludera följande fyra aspekter, med fokus på systematik:

  1. Forskningens och forskningsmiljöernas utveckling och förnyelse
  2. Samverkan med omgivande samhälle
  3. Rekrytering, karriärvägar och karriärstöd
  4. Samband mellan forskning och utbildning.

Uppsala universitet genomför under 2024 en utvärdering av sin forskning under namnet Kvalitet och förnyelse 2024 (KoF24). Det mesta av utvärderingen görs decentraliserat av de olika vetenskapsområdena och fakulteterna inom ramen för en universitetsgemensam modell.

Inom vetenskapsområdet för humaniora och samhällsvetenskap är det huvudsakliga arbetet med KoF24 delegerat till fakulteterna. Samtliga fakulteter genomför en utvärdering av sin forskning och sina forskningsmiljöer utifrån sina egna förutsättningar.

Varför gör vi detta?

Utvärderingen ska stärka universitetets förmåga att bedriva forskning av högsta kvalitet och relevans för att kunna bidra till att göra skillnader i samhället. Genom ökade insikter om egna styrkor och svagheter ökar också universitetets möjligheter att agera utifrån dem för att göra forskningen ännu bättre.

Hur ska det göras?

På vetenskapsområdet har varje fakultet en egen modell för att genomföra KoF24. Detta för att skapa en utvärdering som är så välanpassad till forskningsverksamheten som möjligt så att chansen att få användbara resultat ökar.

På Samhällsvetenskapliga fakulteten har fakultetsnämnden beslutat om en modell som omfattar 13 av fakultetens 14 institutioner och institut. (Institutet för Rysslands- och Eurasienstudier utvärderades i särskild ordning under 2023 och är därför undantaget från KoF24). Varje institution ska bedömas av en extern bedömarpanel. Bedömarpanelerna genomför digitala platsbesök på institutionerna i september-oktober 2024, vilket i sin tur ska utmynna i en rapport om styrkor, svagheter och utvecklingsområden i den utvärderade forskarmiljön. Ett viktigt underlag för bedömningen är de självvärderingar som varje institution skriver under våren 2024.

Utöver detta ska en särskild utredning göras av hur processerna på fakultetsnivån stödjer kvaliteten i institutionernas forskning.

Utvärderingen på Samhällsvetenskapliga fakulteten avslutas i december 2024 med en konferens i Uppsala där fakultetsledningen, institutionsledningarna samt de 13 panelordförandena deltar. På denna konferens ges möjlighet att diskutera slutsatserna från de olika utvärderingarna. Det ska även ske en uppföljningsdialog mellan respektive panelordförande och utvärderad institution.

Tidsplan

På Samhällsvetenskapliga fakulteten genomförs KoF24 enligt följande tidsplan:

 

7 september 2023

Fakultetsnämnden beslutar om modell för genomförande av utvärderingen KoF24 på fakultetsnivån.

2 februari 2024

Fakultetsnämnden fastställer självvärderingsfrågor, bedömarpaneler samt tidpunkt för panelbesöken.

22 februari–14 juni 2024

Institutionerna skriver självvärdering.

September–oktober 2024

Fakultetens processer granskas av externa bedömare i särskild ordning.

2 september

Schemat för institutionernas panelbesök ska vara klara.

23 september–4 oktober 2024

Panelbesök genomförs.

14 oktober 2024

Sista dag för bedömarpanelerna att lämna sin rapport.

21 oktober 2024

Sista dag för institutionerna att lämna kommentarer på bedömarpanelernas rapport.

4–5 december 2024

Avslutande konferens om KoF24 på Samhällsvetenskapliga fakulteten

Januari–februari 2025

Beredning av slutsatser av de genomförda utvärderingarna inför beslut i fakultetsnämnden.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin